Galeria BlackBox No.7

8 mar­ca przy­go­to­wa­li­śmy pro­gram spe­cjal­nie dla Pań. W je­ep­for­mie Mężowie au­tor­stwa Jakuba Tabisza pew­na mło­da mę­żat­ka z wiel­kim tru­dem zwo­dzi­ła swo­ich czte­rech mę­żów. Zaczęło się nie­win­nie, ale skoń­czy­ło jak zwy­kle: dra­ma­tycz­ną sce­ną, któ­ra tym ra­zem od­by­ła się na lotnisku.

Na in­nym pię­trze tej sa­mej klu­bo­ga­le­rii, w lo­ży zwa­nej przez nas „śre­dnio­wiecz­ną”, od­by­wał się larp Karoliny Żerańskiej. Dawno, daw­no te­mu to kla­sycz­ny dwor­ski sce­na­riusz pe­łen in­tryg, spi­sków i ta­jem­nic, w któ­rym prym wio­dły szla­chet­nie uro­dzo­ne damy.

Królową wy­gna­no, księż­nicz­ka zo­sta­ła no­wą wład­czy­nią, a nam uda­ło się przy oka­zji uchwy­cić kil­ka scen na po­niż­szych fotografiach.

Black­Box No.7