Galeria BlackBox No.8

O krok od wol­no­ści znaj­do­wał się Marian aka Medalik, czy­li głów­ny bo­ha­ter je­ep­for­ma na­pi­sa­ne­go i po­pro­wa­dzo­ne­go przez Mateusza Zachciała. Licznie zgro­ma­dzo­na pu­blicz­ność po­mo­gła ode­grać sce­ny z prze­szło­ści bo­ha­te­ra, od któ­rych za­le­żał kształt de­cy­zji o ewen­tu­al­nym wcze­śniej­szym wa­run­ko­wym zwol­nie­niu z wię­zie­nia. Niestety, Medalikowi nie uda­ło się prze­ko­nać ko­mi­sji co do swo­jej nie­win­no­ści i po­zy­tyw­nych efek­tów re­so­cja­li­za­cji. Może na­stęp­nym razem?…

Całą grę po­now­nie udo­ku­men­to­wał w czer­ni i bie­li nasz ulu­bio­ny fo­to­graf Aleksander Domański, za co jak za­wsze bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my! Nasza do­ku­men­ta­cja jak zwy­kle w ko­lo­rze i nie­co oni­rycz­nie dzię­ki nie­zbyt wy­so­kiej ja­ko­ści na­sze­go aparatu.

Black­Box No.8 - O krok od wolności
« 1 z 4 »