Galeria BlackBox No.12

Dwa ty­go­dnie te­mu otwo­rzy­li­śmy no­wy se­zon lar­pem Birdman. Nagrodzony w tym ro­ku Złotą Maską sce­na­riusz po raz ko­lej­ny nie dał szans gra­czom na nu­dę. Były śmiech, łzy i ner­wy. Piękne mo­no­lo­gi, głę­bo­kie prze­my­śle­nia, uda­ne pró­by i nie­uda­ne ro­man­se. Trochę ży­cia, du­żo sztu­ki. Dzięki za udział, cu­dow­nie oglą­da­ło się Wasze próby!

Szczególnie dzię­ku­je­my Mike’owi za no­wą ja­kość w po­świę­ce­niu dla od­gry­wa­nej ro­li. Mamy jed­nak wra­że­nie, że Tobie spra­wi­ło to naj­wię­cej radości 😉

Grę, jak za­wsze, udo­ku­men­to­wał w swo­im wy­jąt­ko­wym sty­lu nasz black­bo­xo­wy foto­graf Alek­san­der Domań­ski. Jak za­wsze bar­dzo, bar­dzo ser­decz­nie dziękujemy!

Black­Box No.12: Birdman
« 1 z 3 »