„Mroczna Dolina – księga IV”

Każde mia­sto ma dru­gie ob­li­cze, nie­zau­wa­żal­ne dla nas, ale do­stęp­ne na wy­cią­gnię­cie rę­ki. Oblicze prze­siąk­nię­te ma­gią, ta­jem­ni­cą, ży­ciem. Istnieją lu­dzie nim za­fa­scy­no­wa­ni. Badają taj­ne zna­ki na mu­rach, le­gen­dy miej­skie, dziw­ne zda­rze­nia, któ­rych my nie do­strze­ga­my, dla­te­go że nie chce­my za­uwa­żyć tam­tej stro­ny, Drugiej Strony.

Mroczna Dolina to larp osa­dzo­ny w cza­sach współ­cze­snych, roz­gry­wa­ją­cy się w prze­strze­ni miej­skiej Wrzeszcza. Będzie to już czwar­ta edy­cja gry. Poprzednie od­sło­ny od­by­ły się w Gdańsku oraz Bydgoszczy (edy­cja or­ga­ni­zo­wa­na przez Bydgoską Grupę Larpową).

Larp Mroczna Dolina – księ­ga IV or­ga­ni­zu­ją KF Zardzewiały Topór i GKF Alkor.
Twórcy gry: Mateusz „Mat” Zachciał, Jakub „Mefi” Fijałkowski, Jakub Kołodziejczak i Joanna Zachciał.

Strona po­świę­co­na lar­po­wi: mroczna-dolina.larp-zt.pl
Wydarzenie na FB: facebook.com/events/460985114112561