Lewiatan zjadł nam koniec sezonu

Panie i pa­no­wie, mi­nę­ło bar­dzo du­żo cza­su od na­sze­go ostat­nie­go spo­tka­nia. Z przy­czyn nie­za­leż­nych od nas nie by­li­śmy w sta­nie po­pro­wa­dzić spo­tkań za­pla­no­wa­nych pier­wot­nie na kwie­cień i maj. Na szczę­ście, dzię­ki uprzej­mo­ści gosz­czą­cej nas Klubgalerii “Bunkier”, ma­my moż­li­wość po­pro­wa­dze­nia jesz­cze jed­nej gry w czerw­cu i ofi­cjal­ne­go za­koń­cze­nia dru­gie­go se­zo­nu na­szej działalności.

Panie i Panowie, ser­decz­nie za­pra­sza­my Was w nie­dzie­lę 19.06.2016 na larp Lewiatan au­tor­stwa Artura Woźniaka. W te­go­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Złote Maski gra otrzy­ma­ła naj­wyż­sze wy­róż­nie­nie – na­gro­dę Grand Prix. Dziękujemy Arturowi za udo­stęp­nie­nie sce­na­riu­sza i ma­my na­dzie­ję, że wy­na­gro­dzi Wam on dłu­gą prze­rwą mię­dzy na­szy­mi spotkaniami.

Larp jest fre­efor­mem osa­dzo­nym w cza­sie wo­jen na­po­le­oń­skich. Opowiada o lo­sach za­ło­gi bry­tyj­skie­go okrę­tu wo­jen­ne­go, któ­ra w przed­dzień bi­twy pod Trafalgarem zo­sta­je po­sta­wio­na przed są­dem woj­sko­wym. W grze do­stęp­ne są tyl­ko ro­le mę­skie, ale jak po­ka­za­ła kon­kur­so­wa od­sło­na lar­pu, ko­bie­ty ra­dzą so­bie z tym do­sko­na­le. Odtwórczyni ro­li bos­ma­na, Joanna Jewstrat, rów­nież otrzy­ma­ła Złotą Maskę w ka­te­go­rii “Najlepszy Gracz”. Znając by­wal­czy­nie na­szych spo­tkań, nie ma­my wąt­pli­wo­ści, że i wy po­ra­dzi­cie so­bie z wyzwaniem.

Po lar­pie za­pra­sza­my na wspól­ne pi­wo i mo­że coś słod­kie­go 🙂 Do zobaczenia!

p.s. Zapomnieliśmy do­dać, że z oka­zji za­koń­cze­nia se­zo­nu, wstęp na grę jest wol­ny. Jeśli chce­cie za­pro­sić na grę swo­ich zna­jo­mych, któ­rzy nie ze­tknę­li się do tej po­ry z lar­po­wa­niem – to ide­al­ny moment.