BlackBox No.28 – Przyjdź i wyjdź

Kolejny mi­lo­we kro­ki na­sze­go pro­jek­tu za nami!

Pierwszym z nich by­ło na­sze ostat­nie spo­tka­nie. Odblokowaliśmy ko­lej­ny achie­ve­ment: po raz pierw­szy prze­pro­wa­dzi­li­śmy jed­no­cze­śnie dwie od­sło­ny tej sa­mej gry. Na na­szej sce­nie go­ścił więc po raz dru­gi i trze­ci. Larp Wszystko dla N. to oczy­wi­sty hit, spraw­dzo­ny sce­na­riusz o któ­rym wszy­scy sły­sze­li, a każ­dy chciał­by za­grać – nie­rzad­ko po­now­nie. Nie wy­klu­cza­my więc, że w przy­szłym se­zo­nie do nie­go wró­ci­my, je­śli tyl­ko znaj­dą się chętni.

Druga od­zna­ka no­si ty­tuł: BlackBox ty­dzień w ty­dzień! Zapraszamy Was dzi­siaj na ko­lej­ne spo­tka­nie, któ­re od­bę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 5 lu­te­go, w gdyń­skim Laboratorium Innowacji Społecznych. Wsłuchaliśmy się w wa­sze po­stu­la­ty i tym ra­zem za­pre­zen­tu­je­my kla­sycz­ny cham­ber larp, z kar­ta­mi po­sta­ci, in­try­ga­mi i tak lu­bia­nym przez wszyst­kim knu­ciem po ką­tach. Może dla­te­go, że gra za­bie­ra Was do pol­skie­go sej­mu, gdzie bę­dzie­cie de­ba­to­wać o pra­wach przy­słu­gu­ją­cym … wampirom?

Larp Out of the Closet na­pi­sa­ły trój­miej­skie au­tor­ki Weronikia „Shilay“ Walczyk i Agnieszki „Wiedźmy“ Piwnickiej. Swoją pre­mie­rę gra mia­ła pod­czas Festiwalu Innowacji Larpowych DreamHaven 2016. Dobry fe­ed­back od gra­czy za­de­cy­do­wał o włą­cze­niu tej gry do na­sze­go harmonogramu.

Wstęp jest dar­mo­wy, przy­by­waj­cie więc tłum­nie, mrocz­ni, ele­ganc­cy i w ma­ki­ja­żach. Widzimy się w niedzielę!

BlackBox No.27 – Posłuchaj głosu

Na kolejne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy refleksyjną, bardzo wysoko ocenianą grę pt. „Wszystko dla N.”

Ten kameralny scenariusz autorstwa Mikołaja Wichera oraz Aleksandra Tukaja gościł już w Trójmieście. Larp rozegrany był w ramach BlackBox No. 4 w 2015 roku. Skąpana miękkim światłem i przyodziana w biel gra wpro­wa­dza gra­czy w trudny temat mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych sek­tami. Inten­sywne, trudne, ale nie­zwy­kle war­to­ściowe przeżycie. Autorzy otrzy­mali za tą grę nagrodę w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry” oraz nomi­na­cję w kate­go­rii „Naj­lep­szy scenariusz”, obie w ramach jednej z poprzednich edy­cji kon­kursu lar­po­wego Złote Maski.

Od strony formalnej „Wszystko dla N.” to kla­syczny cham­ber larp, w któ­rym każdy z gra­czy otrzy­muje indy­wi­du­alną kartę postaci. Gra potrwa około 3 do 4 godzin, a jej akcja toczyć się będzie w jed­nym pomiesz­cze­niu (stąd angiel­ska nazwa gatunku, od „cham­ber” – kom­nata). Gra wymaga więk­szego zaan­ga­żo­wa­nia niż freeformy prezentowane najczęściej na naszych eventach, ale ofe­ruje znacz­nie wię­cej prze­żyć i głęb­szą immer­sję (czyli „wnik­nię­cie” w jej świat). Prosimy uczest­ni­ków o przy­go­to­wa­nie jak najprostszego, białego stroju. W przypadku problemów ze znalezieniem czegoś odpowiedniego przewidujemy możliwość wypożyczenia strojów dla części graczy.

Polecamy zapoznanie się z opisem larpa i galerią z poprzedniej odsłony.

Wstęp na larpa kosztuje 30 złotych w związku z dużą ilością scenografii, rekwizytów oraz poczęstunkiem. Przewidujemy miejsca dla 12 osób. Zapisy na grę ruszają 18 stycznia o 20.00 i potrwają do piątku 20 stycznia, również do godziny 20.

Larp odbędzie się 29 stycznia o 18.00 w klubogalerii Bunkier w Gdańsku.

Do zoba­cze­nia!

BlackBox No.26 – Wiedźmy i Redneki

Nowy rok zde­cy­do­wa­li­śmy się roz­po­cząć na we­so­ło. Po raz ko­lej­ny się­gnę­li­śmy do bo­ga­te­go, li­czą­ce­go kil­ka­set sce­na­riu­szy, zbio­ru gier zgło­szo­nych do ame­ry­kań­skie­go kon­kur­su Golden Cobra. Tym ra­zem wy­bra­li­śmy dwie gry, któ­re otrzy­ma­ły wy­róż­nie­nie w ubie­gło­rocz­nej edy­cji konkursu.

Rozpoczniemy od gry Wszystko spo­ko – czar­nej ko­me­dii o ro­dzin­nych se­kre­tach. Przeniesie nas ona na po­łu­dnie Stanów Zjednoczonych, do dru­giej po­ło­wy XX wie­ku. Larp skła­da się z kil­ku ro­dzin­nych hi­sto­rii, któ­re wspól­nie snuć bę­dą gra­cze i pu­blicz­ność. Dodatkowym smacz­kiem jest in­no­wa­cyj­na me­cha­ni­ka “wspo­ma­ga­nia” i “re­gu­lo­wa­nia” opo­wie­ści za po­mo­cą świa­tła. Jeśli ma­cie ma­łe, po­ręcz­ne la­tar­ki za­le­ca­my za­bra­nie ich ze so­bą. Kowbojskie ka­pe­lu­sze, skó­rza­ne ka­mi­zel­ki, dżin­sy i fla­ne­lo­we ko­szu­le w kra­tę, co oczy­wi­ste, też są mi­le widziane.

Autorem lar­pu jest Timothy Hutchings, któ­ry na­pi­sał rów­nież fre­eform Zbrodnia wy­kra­ka­na. Własnie tą grą gło­śno otwo­rzy­li­śmy te­go­rocz­ny se­zon i nie mo­że­my się do­cze­kać ro­ze­gra­nia ko­lej­nej gry te­go twórcy.

Uwaga! W grze moż­na wziąć udział ja­ko publiczność.

Po kow­boj­skich opo­wie­ściach przyj­dzie czas na ko­me­dię o wiedź­mach w kor­po­ra­cji. W świe­cie gry Szklany su­fit cza­row­ni­ce przy­sto­so­wa­ły się do cy­wi­li­za­cyj­nych zmian, po­rzu­ci­ły ma­łe chat­ki w od­le­głych re­jo­nach ba­gien i jak wszy­scy, pra­cu­ją w kor­po od 8 do 17z prze­rwą na lunch. Czego mo­że­my spo­dzie­wać się po gru­pie wiedźm, któ­ra mu­si spro­stać nie­osią­gal­nym de­adlaj­nom i gro­zi im po­tęż­ny fuc­kup? Czy zcze­len­dżu­ją go kran­czem, czy mo­że po pro­stu, zro­bią ry­tu­ał przy uży­ciu mar­ke­rów, flip­char­tów, dru­kar­ki i  pra­daw­nej wiedzy?
Podobno do­bry ry­tu­ał, jest do­bry na wszystko …

Tak jak w przy­pad­ku in­nych fre­efor­mów, po­wyż­sza gra  nie wy­ma­ga­ją przy­go­to­wy­wa­nia spe­cjal­ne­go ko­stiu­mu, ale na pew­no zy­ska je­śli wy­po­sa­ży­cie się w drob­ne amu­le­ty, ma­gicz­nie wy­glą­da­ją­cy wi­sio­rek, a z wa­szej to­reb­ki bę­dą wy­sta­wa­ły piór­ka z ła­pa­cza snów. Apaszki, chu­s­ty i mrocz­ny ma­ki­jaż też nie bę­dą przeszkadzać.

Uwaga! Dwa spo­śród pię­ciu ak­tów od­bę­dą się w trak­cie prze­rwy na lunch. Możecie więc za­brać ze so­bą ka­nap­ki w pla­sti­ko­wych po­jem­ni­kach, pusz­ki co­li, ba­to­ni­ki i nie­doj­rza­łe jabł­ka. Jak po­wszech­nie wia­do­mo, każ­dy larp jest lep­szy, je­śli jest na nim je­dze­nie. No i każ­da ka­nap­ka jest smacz­niej­sza, je­śli to nie my mu­sie­li­śmy ją robić.

Uwaga 2! Sprawy dżen­de­ro­we: cho­ciaż cza­row­ni­ca­mi za­zwy­czaj by­ły ko­bie­ty, wśród po­gan czę­sto spo­ty­ka się męż­czyzn. Panowie mo­gą więc być cza­row­ni­ka­mi, al­bo ode­grać ro­lę cza­row­nic. Pozostawiamy to wa­szej de­cy­zji, każ­da opcja jest dobra.

Wstęp na obie gry jest dar­mo­wy. Tym ra­zem go­ścić bę­dzie nas Laboratorium Innowacji Społecznych, miesz­czą­ce się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdynia Redłowie (okrą­glak od stro­ny SKM na par­te­rze). Spotykamy się 15 stycz­nia o go­dzi­nie 18:00, a obie gry po­prze­dzą krót­kie warsz­ta­ty. Można przy­nieść swo­je je­dze­nie i napoje.

Do zo­ba­cze­nia!