Na kolejne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy refleksyjną, bardzo wysoko ocenianą grę pt. „Wszystko dla N.”

Ten kameralny scenariusz autorstwa Mikołaja Wichera oraz Aleksandra Tukaja gościł już w Trójmieście. Larp rozegrany był w ramach BlackBox No. 4 w 2015 roku. Skąpana miękkim światłem i przyodziana w biel gra wpro­wa­dza gra­czy w trudny temat mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych sek­tami. Inten­sywne, trudne, ale nie­zwy­kle war­to­ściowe przeżycie. Autorzy otrzy­mali za tą grę nagrodę w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry” oraz nomi­na­cję w kate­go­rii „Naj­lep­szy scenariusz”, obie w ramach jednej z poprzednich edy­cji kon­kursu lar­po­wego Złote Maski.

Od strony formalnej „Wszystko dla N.” to kla­syczny cham­ber larp, w któ­rym każdy z gra­czy otrzy­muje indy­wi­du­alną kartę postaci. Gra potrwa około 3 do 4 godzin, a jej akcja toczyć się będzie w jed­nym pomiesz­cze­niu (stąd angiel­ska nazwa gatunku, od „cham­ber” – kom­nata). Gra wymaga więk­szego zaan­ga­żo­wa­nia niż freeformy prezentowane najczęściej na naszych eventach, ale ofe­ruje znacz­nie wię­cej prze­żyć i głęb­szą immer­sję (czyli „wnik­nię­cie” w jej świat). Prosimy uczest­ni­ków o przy­go­to­wa­nie jak najprostszego, białego stroju. W przypadku problemów ze znalezieniem czegoś odpowiedniego przewidujemy możliwość wypożyczenia strojów dla części graczy.

Polecamy zapoznanie się z opisem larpa i galerią z poprzedniej odsłony.

Wstęp na larpa kosztuje 30 złotych w związku z dużą ilością scenografii, rekwizytów oraz poczęstunkiem. Przewidujemy miejsca dla 12 osób. Zapisy na grę ruszają 18 stycznia o 20.00 i potrwają do piątku 20 stycznia, również do godziny 20.

Larp odbędzie się 29 stycznia o 18.00 w klubogalerii Bunkier w Gdańsku.

Do zoba­cze­nia!