BlackBox No.34 – O tym co wspólnego mają Wściekłe Psy i Super Mario

Co łą­czy Super Mario i Wściekłe Psy? 

 
Dowiecie się już 6 i 7 ma­ja! Zapraszamy Was w te dni do udzia­łu w DWÓCH lar­pach, któ­re ścią­gnę­li­śmy dla Was do Trójmiasta.
 
Jeśli je­ste­ście fa­na­mi fil­mów Tarantino, to larp „Au re­vo­ir, dogs” bę­dzie dla Was nie la­da grat­ką. Oparty na mo­ty­wach fil­mu „Wściekłe psy” krwi­sty (do­słow­nie) larp do­star­czy Wam emo­cji, dia­lo­gów i gwał­tow­nej ak­cji ro­dem z dzieł słyn­ne­go re­ży­se­ra. Paweł Jasiński i Bartosz Bruski za­pew­nią Wam te wrażenia. 
 
„Super Mario Business Story” to coś z zu­peł­nie in­nej becz­ki. Ciekawi Was pra­ca w bran­ży ga­me de­sign? Jesteście fa­na­mi Mario? A mo­że ma­cie ocho­tę na kli­ma­ty biz­ne­so­we? Jeśli na do­wol­ne z py­tań od­po­wie­dzie­li­ście „tak” to za­pra­sza­my do udzia­łu w świet­nie oce­nia­nym lar­pie Jakuba Barańskiego. 
 
Poczytajcie wię­cej o tych sce­na­riu­szach tutaj:
 
Śledźcie tak­że na­sze wy­da­rze­nie na Facebooku, już za pa­rę dni star­tu­ją zapisy!
 
Zapraszamy!