SPOT 2017 larpowanie na północy

Baner reklamowy SPOT 2017

SPOT 2017 to już ósma edy­cja kon­wen­tu SPOT-kanie z lar­pa­mi. Ten nie­wiel­ki kon­went sku­pia się na grach fa­bu­lar­nych w tym na larpach.

Gdzie i kiedy

Tegoroczny SPOT, zgod­nie z ży­cze­nia­mi uczest­ni­ków, od­bę­dzie się w dniach 19-21 ma­ja 2017 r. (tj. trze­ci week­end ma­ja) na te­re­nie gim­na­zjum w Baninie, przy uli­cy Lotniczej 15.

Dojechać na miej­sce moż­na np. au­to­bu­sem nr 126 z Wrzeszcza.

Koszt kon­wen­tu to je­dy­ne 80 zł za 3 dni wraz z za­pew­nio­nym noclegiem.

Szczegóły do­ty­czą­ce akre­dy­ta­cji.

Program SPOT 2017

Głównym rdze­niem SPOTu jest pro­gram, któ­ry od za­wsze jest na­pa­ko­wa­ny do gra­nic możliwości.

W tym ro­ku bę­dzie on trwać w su­mie 60 go­dzin i zo­sta­nie po­dzie­lo­ny na dwa bie­gną­ce rów­no­le­gle blo­ki programowe.

Na dzień dzi­siej­szy zo­sta­ło już zgło­szo­nych 12 punk­tów pro­gra­mu, w tym aż 8 cham­ber larpów.

Przyjmowanie zgło­szeń punk­tów pro­gra­mu trwa do 1 ma­ja bie­żą­ce­go roku.

Szczegółowe in­for­ma­cje na te­mat pro­gra­mu

Czary

Po raz szó­sty, na SPOCie, zo­sta­nie ro­ze­gra­ny kon­kurs Czary 2017.

Edycja te­go­rocz­na zo­sta­ła roz­sze­rzo­na – Czary 2017 zo­sta­ną przy­zna­ne w kategoriach:

  • Najlepszy larp
  • Najlepszy gracz
  • Najlepszy strój

Nowością jest kon­kurs na Najlepszego gra­cza – zo­sta­nie on ro­ze­gra­ny po raz pierw­szy! Każdy mo­że w nim wziąć udział. Na wy­gra­nych ocze­ku­ją atrak­cyj­ne nagrody.

Za wy­bór naj­lep­sze­go stro­ju od­po­wia­da Pracownia Gedeona.

Więcej na te­mat kon­kur­su Czary 2017.

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów ser­decz­nie za­pra­sza­my na SPOT 2017!