O PROJEKCIE

Czym jest larp?
Larp (ang. li­ve ac­tion role-playing) to ro­dzaj gry w im­pro­wi­zo­wa­nie ról, pod­czas któ­rej uczest­ni­cy fi­zycz­nie od­gry­wa­ją sce­na­riu­sze, za­zwy­czaj po­słu­gu­jąc się ko­stiu­ma­mi oraz rekwizytami.

Jak wy­glą­da kwe­stia wy­ży­wie­nia i pi­cia?
Uczestnicy pro­jek­tu nie mo­gą wno­sić wła­sne­go pi­cia na te­ren Klubogalerii Bunkier. Oczywiście, za­rów­no pi­cie, jak i je­dze­nie moż­na na­być we wła­snym za­kre­sie przy barze.

Na co idą pie­nią­dze z bi­le­tów?
BlackBox 3City nie jest im­pre­zą ko­mer­cyj­ną. Dochód z bi­le­tów prze­zna­cza­my na za­kup re­kwi­zy­tów oraz bez­po­śred­nią ob­słu­gę projektu.

Czy te­ren im­pre­zy jest przy­sto­so­wa­ny do po­trzeb osób nie­peł­no­spraw­nych?
Teren nie­ste­ty nie jest przy­sto­so­wa­ny do gosz­cze­nia osób po­ru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwalidzkich.

LARPY

Na ja­kiej pod­sta­wie wy­bie­ra­cie lar­py, w któ­re moż­na za­grać pod­czas im­pre­zy?
Kierujemy się tym, by gry by­ły zróż­ni­co­wa­ne i do­stęp­ne na róż­nym po­zio­mie. Tak, by i do­świad­cze­ni gra­cze, i oso­by któ­re wcze­śniej nie mia­ły stycz­no­ści z lar­pa­mi mo­gły się do­brze bawić.

BILETY

Jak ku­pić bi­let?
Niedługo uru­cho­mi­my sys­tem sprze­da­ży bi­le­tów on­li­ne, przez któ­ry bę­dzie moż­na z wy­prze­dze­niem na­być bilet. 

Czy wszyst­kie gry są płat­ne?
Nie, płat­ne są tyl­ko lar­py, kosz­tu­ją 10 zł.

Czy mo­gę ku­pić bi­let na miej­scu?
Tak, je­śli bę­dą wol­ne miejsca.

Co je­śli oka­że się, że gra, na któ­rą się za­pi­sa­łem, nie od­bę­dzie się?
Jeśli opła­co­ny larp się nie od­bę­dzie, ofe­ru­je­my udział w je­ep­for­mie i zwrot pieniędzy. 

INNE

Mam pro­blem lub nie je­stem pe­wien, czy do­brze zro­zu­mia­łem in­for­ma­cje ze stro­ny.
Z przy­jem­no­ścią od­po­wie­my na wszel­kie py­ta­nia. Nasz ad­res e-mail znaj­dziesz w za­kład­ce Kontakt.