Jakie się ma uczu­cie, kie­dy wy­jeż­dża się od lu­dzi, a oni nik­ną po­wo­li na rów­ni­nie, aż w koń­cu wi­dać tyl­ko roz­my­wa­ją­ce się punk­ci­ki? – że znie­wa­la nas za du­ży świat i że to jest po­że­gna­nie. Ale czło­wiek wy­pa­tru­je już ko­lej­nej sza­lo­nej przy­go­dy pod tym sa­mym niebem. 

(Jack Kerouac, W dro­dze)

Autor: Thais Laursen Munk (Dania)

Rodzaj, ga­tu­nek: cham­ber larp / fre­eform, opo­wieść drogi

Liczba gra­czy: 5 (3 ro­le mę­skie, 2 ro­le damskie)

Czas: 3-4 godziny

Opis

Gra in­spi­ro­wa­na twór­czo­ścią bit­ni­ków, szcze­gól­nie po­wie­ścią W dro­dze Jacka Kerouaca.

Beat City to sza­lo­na opo­wieść o gru­pie przy­ja­ciół, któ­rzy od­wró­ci­li się od spo­łe­czeń­stwa i ode­szli od nie­go w po­szu­ki­wa­niu… Czegoś in­ne­go. Innego sen­su w ży­ciu. To gra o nie­po­ko­ju i o tym, że co­kol­wiek by się nie ro­bi­ło, ni­gdy nie moż­na do koń­ca wpa­so­wać się w świat rzą­dzo­ny przez ma­te­ria­lizm i po­czu­cie pustki.

Podczas gry to uczest­ni­cy usta­la­ją czas, miej­sce i te­mat każ­dej sce­ny, w któ­rych po­sta­cie po­szu­ku­ją dro­gi do mi­tycz­ne­go Beat City, gdzie wresz­cie każ­de z nich od­na­la­zło­by swój sens ży­cia. Celem gry jest od­two­rze­nie w gra­czach uczuć, któ­re to­wa­rzy­szy­ły bit­ni­kom w ich wła­snych poszukiwaniach.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.
No pain No pa­in, czy­li do­zwo­lo­ny kon­takt nie spra­wia­ją­cy dyskomfortu.
Gra porusza tematykę uzależnień Gra po­ru­sza te­ma­ty­kę uzależnień.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania Gra po­ru­sza te­ma­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.
Odgrywanie scen seksu W grze sym­bo­licz­nie od­gry­wa się sce­ny seksu.
Wulgarny język W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Kup bilet