Riggan Thomson, ak­tor od­gry­wa­ją­cy nie­gdyś fil­mo­wą po­stać kul­to­we­go su­per­bo­ha­te­ra, wy­zna­cza so­bie za­da­nie wy­sta­wie­nia sztu­ki na de­skach słyn­ne­go te­atru przy Broadwayu. Cel nie jest ła­twy do osią­gnię­cia, a przy­go­to­wa­nia są na­je­żo­ne nie­ocze­ki­wa­ny­mi trud­no­ścia­mi i zwro­ta­mi ak­cji, któ­re czę­sto do­ty­czą spraw du­żo bar­dziej przy­ziem­nych, niż broad­way­ow­ska sztu­ka. Do pre­mie­ry po­zo­stał mniej niż ty­dzień, a jak­by pro­ble­mów by­ło ma­ło, na sku­tek nie­szczę­śli­we­go wy­pad­ku, z udzia­łu w spek­ta­klu mu­siał zre­zy­gno­wać je­den z głów­nych ak­to­rów. Kto wie jak roz­wi­nie się ta sy­tu­acja i czy zwy­cię­sko wyj­dzie z niej Sztuka czy pro­ble­my dnia codziennego…

Autor: Jakub Barański

Rodzaj, ga­tu­nek: larp, obyczajowy

Liczba gra­czy: 6 (3 ro­le mę­skie i 3 kobiece)

Czas: 5 go­dzin (4 go­dzi­ny gra + 1 go­dzi­na warsztaty)

Powyższy opis sta­no­wi wstęp fa­bu­lar­ny do lar­pa au­tor­stwa Jakuba Barańskiego. Gra jest lar­po­wą ad­ap­ta­cją fil­mu Birdman, któ­ra sku­pi się na wy­bra­nych wąt­kach fil­mo­we­go pier­wo­wzo­ru. Uczestnicy wcie­lą się w po­sta­ci za­an­ga­żo­wa­ne w przy­go­to­wa­nie i wy­sta­wie­nie sztu­ki na de­skach słyn­ne­go broad­way­ow­skie­go teatru.

Gra bę­dzie ce­cho­wa­ła się du­żą umow­no­ścią. W jej trak­cie uczest­ni­cy otrzy­ma­ją moż­li­wość stwo­rze­nia wspól­nej opo­wie­ści o kil­ku dniach po­prze­dza­ją­cych premierę.

Całość bę­dzie pró­bą stwo­rze­nia pew­ne­go ro­dza­ju ko­men­ta­rza do po­jęć ta­kich jak: te­atr, sztuka,artysta, po­pu­lar­ność, suk­ces, am­bi­cja. Nie bę­dzie tu epic­kich scen, wie­lo­wąt­ko­wych in­tryg czy roz­wią­zy­wa­nia za­ga­dek. Spodziewać się moż­na ra­czej du­żej daw­ki mó­wie­nia, prze­my­śleń, ko­men­to­wa­nia i oce­nia­nia rze­czy­wi­sto­ści i in­nych osób.

Grę po­prze­dzą obo­wiąz­ko­we warsztaty.

Ważne

1. Film Birdman to świet­na pro­duk­cja, któ­ra zo­sta­ła na­gro­dzo­na Oscarem w ka­te­go­rii naj­lep­szy film. Gra z pew­no­ścią zdra­dzi pew­ne ele­men­ty tej hi­sto­rii, więc je­że­li nie mie­li­ście oka­zji za­po­znać się z fil­mem, to za­sta­nów­cie się dwa ra­zy nad udzia­łem w grze.

2. Ważnym ele­men­tem gry bę­dą mo­no­lo­gi wy­gła­sza­ne i oce­nia­ne przez gra­czy. Każdy z uczest­ni­ków bę­dzie mu­siał zmie­rzyć się z tym za­da­niem i te­ma­tem wska­za­nym przez pro­wa­dzą­ce­go. Ten ele­ment zo­sta­nie prze­ćwi­czo­ny na obo­wiąz­ko­wych warsz­ta­tach, któ­re po­prze­dzą grę.

Infografiki

No pain No pa­in (do­ty­czy wszyst­kich gra­czy) – do­pusz­czal­ny jest wy­łącz­nie do­tyk, któ­ry nie po­wo­du­je dys­kom­for­tu u in­ne­go gracza.
Gra porusza tematykę uzależnień Gra po­ru­sza te­ma­ty­kę uzależnień.
Odgrywanie scen seksu Odgrywanie scen sek­su (przy uży­ciu me­cha­ni­ki wska­za­nej przez prowadzącego).
Wulgarny język Wulgarne słow­nic­two.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania W grze po­ja­wia się te­ma­ty­ka dys­kry­mi­na­cji bądź wykorzystania.

Bilety