Jesteś męż­czy­zną mo­je­go ży­cia. Pamiętasz, jak się po­zna­li­śmy wte­dy w Ciechocinku? W Krynicy? Wybacz ko­cha­nie, za du­żo wi­na… Przecież w Ciechocinku by­li­śmy do­pie­ro póź­niej. Nie by­li­śmy? Właśnie, dla­cze­go ni­gdy nie za­bra­łeś mnie do Ciechocinka, za­wsze tam chcia­łam po­je­chać. W ten week­end? Wybacz, ale mam już pla­ny, ja­dę na kon­fe­ren­cję do Warszawy…

Kiedy każ­de­mu mę­żo­wi wma­wia się, że jest tym je­dy­nym, bar­dzo ła­two się w tym pogubić… 

Autor: Jakub Tabisz

Prowadzący: Piotr Milewski

Rodzaj, ga­tu­nek: je­ep­form, komedia

Liczba gra­czy: 3+

Czas: 2 godziny

Sala: woj­sko­wa, po­ziom 2

Opis

Zapraszamy w ot­chłań mi­ło­sne­go sza­leń­stwa i ko­me­dii wy­krę­tów. Jak dłu­go spryt­na, acz nie­zde­cy­do­wa­na da­ma jest w sta­nie zwo­dzić ka­wa­le­rów, a wła­ci­wie wła­snych mę­żów? Po czy­jej stro­nie opo­wie się publiczność?

Infografiki

No pain No pa­in, czy­li do­zwo­lo­ny kon­takt nie spra­wia­ją­cy dyskomfortu.