Drukarka bu­dzi się do ży­cia i kart­ka po kart­ce za­czy­na wy­rzu­cać z sie­bie pra­cę dy­plo­mo­wą. Kobieta prze­cią­ga się, wsta­je i pod­cho­dzi do męż­czy­zny. On uśmie­cha się, od­kła­da na bok trzy­ma­ną w rę­ku ko­lo­rat­kę i idzie za nią do sypialni.

Siedem lat póź­niej. Z wie­ży do­bie­ga­ją ci­che dźwię­ki jaz­zu. Drzwi do po­ko­ju dzie­cin­ne­go są za­mknię­te. Morten i Lene pró­bu­ją igno­ro­wać pu­ste krze­seł­ko i w ci­szy zjeść obiad.

Tytuł: Strata

Autor: Peter Fallesen

Tłumaczenie: Dorota Trojanowska

Rodzaj, ga­tu­nek: je­ep­form, dra­mat

Liczba gra­czy: 4

Czas: 2 godziny

Opis

Strata to hi­sto­ria o tym, co się dzie­je, gdy świat ob­ra­ca się prze­ciw­ko Tobie. Gdy ży­cie, któ­re mia­łeś pro­wa­dzić, zo­sta­je skra­dzio­ne jesz­cze za­nim się za­cznie. Gdy pew­ne­go ran­ka bu­dzisz się i na­gle do­cie­ra do Ciebie, że stra­ci­łeś oso­bę, któ­rą kie­dyś by­łeś. To hi­sto­ria o rze­czach za­miesz­ku­ją­cych ci­che, pu­ste miej­sca po­mię­dzy ty­mi, któ­rzy ży­ją w żałobie.

Bohaterami Straty są Morten i Lene, któ­rzy stra­ci­li dziec­ko. Teraz roz­pacz­li­wie pró­bu­ją po­zbie­rać swo­je ży­cia i upo­rać się z ża­lem. Gra nie sku­pia się na tym, co sta­ło się z dziec­kiem i czy­ja to by­ła wi­na – o ile w ogó­le kto­kol­wiek był win­ny. Zamiast te­go sku­pia­my się na róż­nych wy­mia­rach stra­ty, któ­ra do­tknę­ła Mortena i Lene: stra­ta dziec­ka, stra­ta ży­cia któ­re mie­li wieść ra­zem, stra­ta ich wła­snych tożsamości.

Strata to krót­ka gra, obej­mu­ją­ca sie­dem scen. Cztery z nich po­ka­zu­ją, jak Morten i Lene pró­bu­ją prze­zwy­cię­żyć swój ból. W po­zo­sta­łych trzech uka­za­ne są uryw­ki ży­cia Mortena i Lene sprzed tra­ge­dii – czas, za­nim jesz­cze uro­dzi­ło się dziec­ko, gdy dni wciąż jesz­cze by­ły ja­sne, sło­necz­ne i szczę­śli­we. To tra­gicz­na hi­sto­ria o nie­wie­lu ja­snych punk­tach, w któ­rej ra­do­sne sce­ny z prze­szło­ści pod­kre­śla­ją je­dy­nie, jak wie­le stra­ci­li bo­ha­te­ro­wie. Być mo­że jed­nak pod ko­niec gry uda im się po­go­dzić ze stra­tą i od­zy­skać swo­je ży­cia. W pew­nym sen­sie Strata jest rów­nież hi­sto­rią o od­ra­dza­niu się z po­pio­łów tra­ge­dii i ak­cep­to­wa­niu bólu.

Infografiki

Gra porusza tematykę religijną Gra po­ru­sza te­ma­ty­kę religijną.
No pain No pa­in, czy­li do­zwo­lo­ny kon­takt nie spra­wia­ją­cy dyskomfortu.