Preeezzent… chcę pre­zent… Daj… Daj mi co­oooośśśśśśśśśśś… Wiedzaaeeemm… Wiedzaaeem że przyjdzieszszsz…

Prowadzący: Piotr Milewski
Rodzaj, ga­tu­nek: cham­ber larp
Liczba gra­czy: 8+
Czas trwa­nia: oko­ło 2 godzin

Opis

Świąteczny larp – nie­spo­dzian­ka. W kli­ma­cie świą­tecz­nym. O nie­spo­dzian­kach. I pre­zen­tach. Raczej ko­me­dia, oby nie dramat.

Infografiki

No pain No pa­in (do­ty­czy wszyst­kich gra­czy) – do­pusz­czal­ny jest wy­łącz­nie do­tyk, któ­ry nie po­wo­du­je dys­kom­for­tu u in­ne­go gracza.
Gra porusza tematykę religijną Gra po­ru­sza te­ma­ty­kę religijną.
W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy W grze po­ja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy
W grze pojawia się hazard W grze po­ja­wia się hazard