Tak, pro­szę Państwa, to Upgrade! Wasz ulu­bio­ny show w te­le­wi­zji! Zauroczenie, za­wód, mi­łość, zdra­da, ty­le emo­cji w jed­nym miej­scu, ty­le prze­żyć, ty­le wzru­szeń! Setki par wal­czy o to, że­by zna­leźć się tu­taj, że­by do­star­czyć Państwu nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Witajcie! A te­raz, po­znaj­my na­szych wybrańców..!

Autor: Thorbiörn Fritzon, Tobias Wrigstad, Olle Jonson

Prowadzący: Jakub Krassowski

Rodzaj, ga­tu­nek: je­ep­form, komedia

Liczba gra­czy: 6-8

Czas: 2 do 4 godzin

Opis

Jeepform Upgrade uka­zu­je nam w krzy­wym zwier­cia­dle te­le­tur­niej bli­ski zna­ne­mu wszyst­kim Big Brotherowi zmie­sza­ne­mu z Randką w ciem­no. Kilka par za­pi­su­je się do pro­gra­mu, aby przed ka­me­ra­mi po­łą­czyć się w no­we pa­ry, któ­re miesz­ka­ją wspól­nie w luk­su­so­wym ku­ror­cie i rand­ku­ją w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Finałem te­le­tur­nie­ju jest gło­so­wa­nie, w któ­rym uczest­ni­cy de­cy­du­ją, czy chcą po­zo­stać w do­tych­cza­so­wych związ­kach, czy też do­ko­nać UPGRADE na no­we­go part­ne­ra. Pikanterii do­da­je za­an­ga­żo­wa­na pu­blicz­ność, któ­ra mo­że wy­bie­rać pa­rę ty­go­dnia lub do­bie­rać uczest­ni­ków w pa­ry. Na ko­niec gry – pa­ry, któ­re prze­trwa­ją do­świad­cza­ją ce­le­bryc­kiej sła­wy, a mo­że na­wet do­sta­ną ja­kąś na­gro­dę! Upgrade jest grą wy­jąt­ko­wą, po­nie­waż w skon­den­so­wa­nej for­mie po­zwo­li nam wy­ko­rzy­stać wie­le tri­ków i tech­nik cha­rak­te­ry­stycz­nych dla jeepformów.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.
No pain No pa­in, czy­li do­zwo­lo­ny kon­takt nie spra­wia­ją­cy dyskomfortu.