Tajemnice Blackwater Mansion

Autor/rzy:

Format: chamber larp

Konwencja: Agatha Christie, Hercules Poirot, kryminał

Czas trwania: 3 godziny

Liczba uczestników: 9
( W tym 5 4 )

Larp poprowadzono na:

Upalny sier­pień 1932 ro­ku.
Posiadłość Blackwater na wy­spie Osea, wschod­nie wy­brze­że Anglii.

Typowa posiadłość z epoki. W niej zgromadzone to­wa­rzy­stwo, które także nie­spe­cjal­nie od­sta­je od stan­dar­dów pa­nu­ją­cy­ch ów­cze­śnie na sa­lo­na­ch – ot, kil­ka osób, krew­ny­ch i zna­jo­my­ch wła­ści­cie­la, któ­rzy przy­by­li by do­trzy­mać mu to­wa­rzy­stwa w to upalne lato. Jak inni ludzie swej klasy, powinni ba­wić się, od­po­czy­wać, re­lak­so­wać. Popijac dżin z tonikiem, przegryzać ciasteczka do herbaty.

Pod powierzchnią gestów sporo się skrywa. Sekrety, wię­zi, ża­le… Wszystko to, co ludz­kie, a co w koń­cu zawsze wy­cho­dzi na jaw.
I czasem pro­wa­dzi do po­twor­ny­ch kon­se­kwen­cji.

Chłodny sierp­nio­wy wie­czór ro­ku 1932.
Wyspa Osea.

Dziewięcioro lu­dzi stoi w jed­nym z pięk­ny­ch po­koi po­sia­dło­ści i spogląda na mar­twe cia­ło swe­go go­spo­da­rza.

Opis

Tajemnice Blackwater Mansion to larp detektywistyczny. Każ­dej po­sta­ci zależy na roz­wi­kła­niu za­gad­ki… Lub przy­naj­mniej na przekonaniu innych do swo­jej wer­sji wydarzeń.

Opró­cz czy­stej lo­gi­ki rządzącej cią­giem wy­da­rzeń ol­brzy­mie zna­cze­nie mają motywacje każdej z po­sta­ci. Dobrze, aby były ra­czej wi­docz­ne, niż ab­so­lut­nie skry­te. Któż bowiem jest w stanie w takiej sytuacji zachować całkowicie zimną krew?

Przed grą warto przypomnieć so­bie którąś z powieści (lub filmową adaptację) Agathy Christie z Herculesem Poirot.

Wymagania

Prosimy o przygotowanie garderoby w kli­ma­cie lat trzy­dzie­sty­ch, adekwatnych do odgrywanej postaci.

Ważne

Styl gry to Fulltouch, autor lu­bi wy­ra­zi­ste od­gry­wa­nie.
Oznaczenie o Scenach prze­mo­cy wprowadzono pro­fi­lak­tycz­nie, na wypadek gdy­by at­mos­fe­ra w trak­cie gry się moc­no za­gę­ści­ła.
Nic nie można przecież wykluczyć...

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tylko dla uczestników pełnoletnich.
Wymagane strojeGra wymaga wcześniejszego przygotowania stroju.
Full touchFull touch, czyli dozwolony pełny kontakt fizyczny w ramach ustalonych ograniczeń.
Odgrywanie scen przemocyW grze odgrywa się sceny przemocy.