Strona główna » Archiwum dla Styczeń 2015

Gdzie i kiedy zimą i wiosną

Dzię­ki Wam Black­Box krzep­nie i nabiera formy z każdą kole­jną odsłoną. Późną jesienią udało nam się wys­tar­tować. Dziś, po kilku spotka­ni­ach, może­my już poin­for­mować Was o ter­mi­nach na najbliższe miesiące. Tak jak do tej pory, będziemy spo­tykać się w Klubokaw­iarni Bunki­er w niedzielne wiec­zo­ry, o godzinie 18:00. Kole­jne spotka­nia odbędą się w następu­ją­cych ter­mi­nach: 18 sty­cz­nia …

Gdzie i kiedy zimą i wios­ną Read More »

Larpowe konferowanie

Czy warto rodz­ić dziecko w trak­cie gry? Czy da się bez­piecznie wpisy­wać w sce­nar­iusz bru­tal­ność i prze­moc? Jakie funkcjon­al­noś­ci powinnno mieć opro­gramowanie poma­ga­jące pisać larpy? Jak wyglą­da­ją gry w Niem­czech, Hisz­panii, Rosji czy we Włoszech? Szczyt lar­powego sezonu przy­pa­da na lato. Z dość oczy­wistych powodów to właśnie wtedy odby­wa się najwięcej imprez. Z kolei zimą …

Lar­powe kon­fer­owanie Read More »

Sezon 2015: wielkie otwarcie

Wita­my w nowym sezonie! W Nowy Rok wkracza­my z przy­tu­pem! W trak­cie kon­fer­encji lar­powej KOLA 2015, która odbyła się w pier­wszy week­end sty­cz­nia, udało nam się namówić na przy­jazd do Trójmi­as­ta Mikoła­ja Wichera, być może w towarzys­t­wie Alek­san­dra Tuka­ja. W zeszłorocznej edy­cji konkur­su lar­powego Złote Mas­ki otrzy­mali nagrodę w kat­e­gorii „Najlep­szy zespół Mis­trzów Gry” oraz …

Sezon 2015: wielkie otwar­cie Read More »

Konferencja Larpowa

Dziś w Katow­icach rozpoczęła się czwarta edy­c­ja pol­skiej kon­fer­encji lar­powej KOLA 2015.   Ekipa Black­Box 3City jest na miejs­cu. Kto chce wziąć udzi­ał zdal­nie, niech wyposaży sie w kubek kawy/herbaty i dołączy poprzez live stream­ing 🙂 http://m.ustream.tv/channel/konferencja-larpowa Poz­draw­iamy!

Przewiń do góry