Strona główna » Archiwum dla Marzec 2015

Galeria BlackBox No.8

O krok od wol­noś­ci zna­j­dował się Mar­i­an aka Meda­lik, czyli główny bohater jeep­for­ma napisanego i poprowad­zonego przez Mateusza Zach­ci­ała. Licznie zgro­mad­zona pub­liczność pomogła ode­grać sce­ny z przeszłoś­ci bohat­era, od których zależał ksz­tałt decyzji o ewen­tu­al­nym wcześniejszym warunk­owym zwol­nie­niu z więzienia. Nieste­ty, Meda­likowi nie udało się przekon­ać komisji co do swo­jej niewin­noś­ci i pozy­ty­wnych efek­tów resoc­jal­iza­cji. …

Gale­ria Black­Box No.8 Read More »

Galeria BlackBox No.7

8 mar­ca przy­go­towal­iśmy pro­gram spec­jal­nie dla Pań. W jeep­formie Mężowie autorstwa Jaku­ba Tabisza pew­na mło­da mężat­ka z wielkim tru­dem zwodz­iła swoich czterech mężów. Zaczęło się niewin­nie, ale skończyło jak zwyk­le: dra­maty­czną sceną, która tym razem odbyła się na lot­nisku. Na innym piętrze tej samej klubo­ga­lerii, w loży zwanej przez nas „śred­niowieczną”, odby­wał się larp Karoliny …

Gale­ria Black­Box No.7 Read More »

Larpujemy na Podlasiu

Lato sprzy­ja lar­pow­com, jeśli chodzi o liczbę prz­eróżnych wydarzeń, odby­wa­ją­cych się na tere­nie całej Pol­s­ki. Jeżeli ktoś z Was początek czer­w­ca ma zami­ar spędz­ić na Pod­la­siu, zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w imprezie o nazwie ArtEast Larp Fes­ti­val, która odbędzie się w Białym­stoku i Tykocinie w pier­wszy week­end tego właśnie miesią­ca. W pro­gramie imprezy przewidziane są …

Larpu­je­my na Pod­la­siu Read More »

Larpy Najwyższych Lotów: KILL’EM ALL!

Pisal­iśmy już o tegorocznym konkur­sie lar­powym Złote Mas­ki oraz o ekscy­tu­ją­cym pro­jek­cie The Witch­er School. Tym­cza­sem w zeszłym tygod­niu ogłos­zono jeszcze jed­ną ciekawą infor­ma­cję, a mianowicie tem­at tegorocznej edy­cji konkur­su Larpy Najwyższych Lotów, który odbędzie się na lubel­skim Fes­ti­walu Fan­tasty­ki Falkon w listopadzie. LNL 2015 to trze­cia edy­c­ja konkur­su, który i tym razem przed twór­ca­mi …

Larpy Najwyższych Lotów: KILL’EM ALL! Read More »

BlackBox No.8 – wolność na dwa sposoby

Ostat­nie gry były bard­zo głośne. Żona czterech mężów bez prz­er­wy darła się przez tele­fon, królowa kłó­ciła się z księżniczką, a na wielopokole­niowym statku Icarus panował rejwach na iście kos­miczną skalę. Obiecu­je­my, że następ­nym razem będzie inaczej. Ciszej, kam­er­al­niej i zde­cy­dowanie bardziej nas­tro­jowo. Pier­wsza z gier to Beat City. To kam­er­al­ny duńs­ki larp przez­nac­zony dla 5 …

Black­Box No.8 – wol­ność na dwa sposo­by Read More »

Przewiń do góry