Strona główna » Archiwum dla Kwiecień 2015

Black­Box No.10 – sekrety Apolla i jego muz

10 maja odbędzie się już dziesią­ty Black­Box (kiedy to się stało?), więc jak zwyk­le przy­go­towal­iśmy coś spec­jal­nego. Zaczni­jmy od prostego pyta­nia. Czy nie zas­tanaw­ia­cie się cza­sem, dlaczego współczesne malarst­wo tak częs­to jest dzi­waczne, niezrozu­mi­ałe, chao­ty­czne, bełkotli­we… Po pros­tu brzy­d­kie? Czyż­by muza odpowiedzial­na za tę gałąź sztu­ki odeszła, lub przy­trafiło jej się coś złego? Co na …

Black­Box No.10 – sekre­ty Apol­la i jego muz Read More »

Wiosenny harmonogram

Wios­na wybuchła za okna­mi, wszys­tko kwit­nie i zie­leni się na potęgę. Wiadomy znak: jeszcze kil­ka tygod­ni, a lar­pow­cy porzucą domost­wa i na let­nie miesiące wyruszą grać w lasach i puszczach, nad jezio­ra­mi i w górach, czyli w sze­roko poję­tym tere­nie otwartym. Black­Box jest inic­jaty­wą jesi­en­no-zimowo-wiosen­ną, tak więc nieubła­ganie zbliża się koniec naszego pier­wszego sezonu. Ostatnie …

Wiosen­ny har­mono­gram Read More »

Larpowe konsultacje na Pyrkonie

Tegoroczny Pyrkon zapowia­da się coraz ciekaw­iej. Oprócz bloku lar­powego oraz kole­jnej edy­cji konkur­su Złote Mas­ki na fes­ti­walu odbędzie się pre­miera nowej inic­jaty­wy, nazwanej Lar­powym Coachingiem i będącej wspól­nym pro­jek­tem kilku różnych pol­s­kich grup lar­powych (Argos, Fun­re­al, Grimuar, Live­form i Wielos­fer). Masz pomysł na larpa? Nie możesz ruszyć z miejs­ca z orga­ni­za­cją kon­wen­tu? Nie wiesz, jak …

Lar­powe kon­sul­tac­je na Pyrkonie Read More »

Wakaty na larpa „Przebudzenie opowieści”

Nnie macie jeszcze planów na lato, a macie ochotę spędz­ić kil­ka dni lar­powo? Już kilka­krot­nie pole­cal­iśmy Wam Fes­ti­w­al Innowacji Lar­powych DreamHaven, który kon­tynu­u­je trady­cję kul­towego (acz zakońc­zonego zeszłego roku) kon­wen­tu lar­powego Hard­kon.  Wyróżnikiem Hard­konu były niebanalne „gry główne”, czyli najważniejsze larpy każdej z edy­cji. Niek­tóre z nich, jak Kosz­marne Gąszczu Kołysan­ki, odbiły się sze­rokim echem …

Wakaty na larpa „Prze­budze­nie opowieś­ci” Read More »

Nowy LubLarp i niespodzianka

Z przy­jem­noś­cią ogłasza­my, że już w tym miesiącu w Lublin­ie wys­tar­tu­je dru­gi cykl szkoleń LubLarp, przez­nac­zonych dla osób zarówno już zain­tere­sowanych larpa­mi, jak i chcą­cych postaw­ić w nich swo­je pier­wsze kro­ki. Szkole­nia odby­wa­ją się w formie week­endowych warsz­tatów rozdzielonych kilku­godzin­ną grą, prezen­tu­jącą omaw­iane na spotka­niu zagad­nienia. Prowad­zone są przez uznanych twór­ców i graczy z całej …

Nowy LubLarp i niespodzian­ka Read More »

Przewiń do góry