Strona główna » Archiwum dla Maj 2015

Postacie na larpa Silentium Universi

Pub­liku­je­my listę postaci na larpa Silen­tium Uni­ver­si, który odbędzie się w nad­chodzącą niedzielę. Serdecznie zaprasza­my do zakupu biletów i kon­tak­tu za pośred­nictwem emaila: info@bb3c.pl, w celu zarez­er­wowa­nia wybranej postaci.

Zwycięzcy Złotych Masek 2015

Społeczność lar­powa miała co świę­tować w ostat­ni week­end kwiet­nia. Na fes­ti­walu Pyrkon w Poz­na­niu odbyła się kole­j­na edy­c­ja konkur­su Złote Mas­ki, w nowej for­mule i z nowym skła­dem sędziowskim. Tym razem stat­uet­ki przyz­nano we wszys­t­kich kat­e­go­ri­ach, a powędrowały one do Lubli­na, Warsza­wy, Katow­ic, Byd­goszczy oraz (oczy­wiś­cie!) do Trójmi­as­ta. Poniżej prezen­tu­je­my listę wyróżnionych i zwycięzców. W …

Zwycięz­cy Zło­tych Masek 2015 Read More »

Przewiń do góry