Otwieramy IV Sezon BlackBox 3City!

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych lar­powaniem na spotkanie otwier­a­jące czwarty rok naszej dzi­ałal­noś­ci. W pro­gramie: Larp You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk Freefor­mowa kom­dia o tym jak bard­zo nie umiemy mówić drugiej oso­bie “kocham cię”. Gra lek­ka i przy­jem­na, doskonale przyję­ta przez graczy na fes­ti­walu DreamHaven oraz na 3‑cim Krakowskim Week­endzie z …

Otwier­amy IV Sezon Black­Box 3City! Read More »