Strona główna » Archiwum dla Listopad 2017

Sezon IV — listopad i grudzień 2017

Drodzy goś­cie Trójmiejskiego Czarnego Pudeł­ka! Jak­iś czas temu, trzy­dzi­estym szóstym spotkaniem, otworzyliśmy czwarty sezon naszej dzi­ałal­noś­ci. Przez cały czas staramy się ulep­szać nasz pro­jekt i tes­tu­je­my nowe rozwiąza­nia. Dlat­ego zmieni­a­ją się miejs­ca, częs­totli­wość spotkań czy sposo­by komu­nikacji. W tym roku postanow­iliśmy zwięk­szyć liczbę naszych spotkań i szy­b­ciej was o nich infor­mować. Wiąże się to z …

Sezon IV — listopad i grudzień 2017 Read More »

Zapisy na Poprzednich lokatorów

Do 39 Black­boxa pozostał mniej niż tydzień. Mamy nadzieję, że Wy również już nie może­cie się doczekać najbliższej niedzieli. Po raz dru­gi w ramach naszych wydarzeń zagramy w grę Poprzed­ni loka­torzy. Nie będzie to jed­nak zwycza­jne niedzielne spotkanie. To wydarze­nie będzie wyjątkowe również dla nas, gdyż jest to pier­wsza gra w wer­sji “Gueril­la larp­ing” orga­ni­zowana …

Zapisy na Poprzed­nich loka­torów Read More »

Zapisy na Welcome to The Club

Szanowni bywal­cy Black­Box 3City Właśnie uru­chomil­iśmy sprzedaż biletów na nasze najbliższe spotkanie. Dzię­ki rejes­tracji będziecie mieć pewność, że jest dla Was zarez­er­wowane miejsce w grze. Nam z kolei wiedza na tem­at frek­wencji pomoże opanować wydarze­nie od strony logisty­cznej. Bile­ty będzie moż­na również nabyć na miejs­cu o ile będą jeszcze miejs­ca 🙂 Waż­na wiado­mość nr 1 …

Zapisy na Wel­come to The Club Read More »

Zapisy na The Hospitality

Drodzy bywal­cy spotkań Black­Box 3City Pomi­mo tego, iż nasze najbliższe spotkanie jest bezpłatne, uru­chomil­iśmy zapisy online. Dzię­ki rejes­tracji będziecie mieć pewność, że jest dla Was zarez­er­wowane miejsce w grze. Nam z kolei wiedza na tem­at frek­wencji pomoże opanować wydarze­nie od strony logisty­cznej. Waż­na wiado­mość nr 1: wszys­tkie role w grze zal­icza­my do kat­e­gorii “uni­sex”. Waż­na …

Zapisy na The Hos­pi­tal­i­ty Read More »

Przewiń do góry