Strona główna » Archiwum dla Kwiecień 2018

BB49 — wydarzenie odwołane

Z przykroś­cią infor­mu­je­my, że z uwa­gi na niewystar­cza­jące zain­tere­sowanie najbliższym larpem jesteśmy zmuszeni odwołać nasze najbliższe spotkanie. Prosimy o kon­takt wszys­t­kich, którzy kupili bile­ty, abyśmy mogli dokon­ać zwro­tu wpła­conych pieniędzy. Przy okazji, zaprasza­my na ostat­ni Black­Box No50, który odbędzie się 6go maja. Wydarze­nie będzie dar­mowe. Do zobaczenia! 🙂

Zaproszenie na wiosenną apokalipsę

Akty­w­na lar­powa wios­na na Pomorzu trwa w najlep­sze! Właśnie zakończył się SPOT, a za niecały miesiąc (kil­ka dni po ofic­jal­nym zakończe­niu IV sezonu naszej dzi­ałal­noś­ci) na Przys­tanku Alas­ka odbędzie się larp D8 — przez niek­tórych uważany za najlep­szą grę, w jaką grali w ubiegłym roku. My również zal­icza­my się do tej grupy. Baw­iliśmy się świet­nie …

Zaprosze­nie na wiosen­ną apokalip­sę Read More »

NOWY TERMIN: Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

Drodzy uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki spotkań Black­Box 3City! Na prośbę wielu z was, który w rozpoczy­na­ją­cy się dziś week­end chcą wziąć udzi­ał w kon­wen­cie lar­powym SPOT i/lub fes­ti­walu plan­szówkowym GRAMY!, w porozu­mie­niu z gracza­mi i graczka­mi, którzy już nabyli bile­ty, przenosimy nasze 49 spotkanie na: SOBOTĘ, 21go kwiet­nia. Miejsce (Kaw­iara­nia “Młody Byron” w sopockim Dworku Sier­ak­wos­kich) …

NOWY TERMIN: Zaręczyny i Zdradzieck­ie Czyny Read More »

Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny — lista wakatów

Szla­chet­nie urod­zone Pani i Panowie, Damy i Gen­tel­meni! Mamy dla was najświeższe infor­ma­c­je, gorące plot­ki z pier­wszej ręki! Wiemy już, kto znalazł się na liś­cie goś­ci na pod­wiec­zorek w Albion Hall! Nie jest żad­ną tajem­nicą, że Lady Bathurst szu­ka kandy­da­ta do ręki swo­jej cór­ki Car­o­line. Nie dzi­wią więc nazwiska młod­szych i starszych gen­tel­menów. Zaskaku­je jed­nak …

Zaręczyny i Zdradzieck­ie Czyny — lista wakatów Read More »

Przewiń do góry