Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.79 — schronieNIE

Pierw­sza Black­Bo­xo­wa pre­mie­ra w tym sezo­nie. Dla nas szcze­gól­nie waż­na, ponie­waż dzię­ki niej do gro­na lar­po­wych twór­ców dołą­cza nasz wie­lo­let­nia gracz­ka — Julia Okoń. Gra, któ­rą napi­sa­ła wspól­nie z Rober­tem Kla­wi­kow­skim (orga­ni­za­tor black­bo­xo­wych też debiu­tu­je w tej roli), to kame­ral­ny hor­ror dla 6 gra­czy. Jego akcja dzie­je się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści odle­głej od nas o stu­le­cie wstecz. Rze­czy­wi­stość mie­sza się w nim z ułu­dą, trud­no oddzie­lić fak­ty od fik­cji. Dla wiel­bi­cie­li gier z nutą obłę­du szy­ku­je się abso­lut­ny hit!

Larp

schronieNIE

odbę­dzie się w gdań­skiej Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier. Bilet w cenie 40zł upraw­nia do otrzy­ma­nia dowol­ne­go napo­ju do 10zł gra­tis. Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­jach ade­kwat­nych do wybra­nej roli i set­tin­gu lar­pu.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

schronieNIE

Cena bile­tu 20 zł.

Przewiń do góry