Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.80 — Wczoraj było piękniej

Od naszej pierw­szej wizy­ty w gdań­skiej Klub­ga­le­rii Bun­kier marzy­ło nam się zor­ga­ni­zo­wa­nie w jej wnę­trzach lar­pu wię­zien­ne­go. Na hasło “larp wię­zien­ny” wie­lu oso­bom zapa­la się ostrze­gaw­cze świa­teł­ko; wie­le osób sły­sza­ło bowiem o słyn­nym eks­pe­ry­men­cie wię­zien­nym pro­fe­so­ra Zim­bar­do. Na szczę­ście gra, któ­rą przy­go­to­wa­li­śmy dla Was na nasze 80te spo­tka­nie, nie będzie go przy­po­mi­nać. Sce­na­riusz jest moc­no pol­ski, a kon­struk­cja gry zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wspie­ra aspek­ty nar­ra­cyj­ne, niż symu­la­cyj­ne. Auto­rem lar­pu jest Kry­stian Kujaw­ski, jeden z orga­ni­za­to­rów black­bo­xu, któ­ry jak do tej pory swo­je gry wysta­wiał poza czar­no­pu­deł­ko­wym “domem”. Gra

Wczoraj było piękniej

odbę­dzie się w gdań­skiej Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier. Bilet w cenie 40zł upraw­nia do otrzy­ma­nia dowol­ne­go napo­ju do 10zł gra­tis. Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­jach ade­kwat­nych do wybra­nej roli i set­tin­gu lar­pu.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wczoraj było piękniej

Cena bile­tu 20 zł.

Przewiń do góry