Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.81 — Co począć z Tam Linem?

Dla wie­lu gra­czy i gra­czek lar­po­wa­nie to oka­zja do tego, by przez chwi­lę być kimś cał­kiem innym. Sce­no­gra­fia i odpo­wied­ni kostium ogrom­nie wzmac­nia­ją to poczu­cie, pozwa­la­ją szyb­ciej i głę­biej zanu­rzyć się w opo­wieść i wyima­gi­no­wa­ny świat gry. Oczy­wi­ście, strój i cha­rak­te­ry­za­cja nie zawsze są potrzeb­ne. Sta­ra­my się, aby spo­tka­nia Black­Box 3City były przy­stęp­ne dla wszyst­kich, dla­te­go raczej rza­dziej niż czę­ściej pro­si­my Was o przy­go­to­wa­nie spe­cjal­ne­go kostiu­mu. Są jed­nak takie opo­wie­ści i takie świa­ty, któ­rym boga­ta opra­wa wizu­al­na dobrze słu­ży i któ­re dają moż­li­wość by wyżyć się kre­atyw­nie.

Jed­nym z takich uni­wer­sów jest mrocz­ny i baj­ko­wy świat gry fabu­lar­ne zwa­nej w Pol­sce pod tytu­łem Odmie­niec (ang. Chan­ge­ling the Lost). Jego boha­te­ra­mi są tytu­ło­wi Odmień­cy, czy­li ludzie porwa­ni przez Fae do baśnio­wej kra­iny Arka­dii. Do tej pory nie odwa­ży­li­śmy się zabrać Was do kra­iny tego pięk­ne­go sza­leń­stwa. Zna­leź­li­śmy jed­nak goto­wy sce­na­riusz, któ­ry popro­wa­dzi dla Was gościn­nie Nata­lia Niziń­ska. Zapra­sza­my Was na sło­d­ko-gorz­ką, zła­ma­ną baśń

Co począć z Tam Linem?

Gra odbę­dzie się w Cen­trum Nauki Hewe­lia­num w Gdań­sku. Może­cie zabrać ze sobą wła­sne napo­je i prze­ką­ski.

Ubierz­cie się pięk­nie i magicz­nie. Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Co począć z Tam Linem?

Cena bile­tu 40 zł.

Przewiń do góry