Koniec sezonu 2015/2016

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Jesz­cze nie wybra­li­śmy sce­na­riu­szy.