Strona główna » Galeria » Strona 2

Galeria BlackBox No.4

Za nami pierw­sze spo­tka­nie w nowym roku. Na gościn­nych wystę­pach poja­wi­li się u nas dwaj uzna­ni mistrzo­wie gry: Kamil Bart­czak oraz Miko­łaj Wicher. W imie­niu swo­im i gra­czy jesz­cze raz chcie­li­by­śmy im podzię­ko­wać za wło­żo­ny wysi­łek: było super mieć Was na pokła­dzie! Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć w naszej gale­rii: mniej­sza pacz­ka to foto­gra­fie z gry …

Gale­ria Black­Box No.4 Read More »

Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka

Po raz trze­ci (i ostat­ni w tym roku) uży­li­śmy Bun­kra do podró­ży do inne­go uni­wer­sum. Świą­tecz­ny Larp-Nie­­spo­­dzia­n­ka oka­zał się pre­mie­rą nowej gry p.t. Gwiaz­do­zbior­ca i Paste­rze. W jej trak­cie każ­dy z gra­czy otrzy­mał swo­ją małą pla­ne­tę do napra­wy, a opo­wie­ścia­mi ze swych snów usi­ło­wał wzbu­dzić zachwyt tytu­ło­we­go „Gwiaz­do­zbior­cy”. Opła­ca­ło się. Zwy­cięz­ca otrzy­mał w nagro­dę zupeł­nie nowy, …

Gale­ria zdjęć: Świą­tecz­ny Larp Nie­spo­dzian­ka Read More »

Galeria BlackBox No.2

Inte­re­su­je cię, co wyda­rzy­ło się na pokła­dzie stat­ku kosmicz­ne­go Olym­pic Car­rier? Nie­ste­ty, utra­ci­li­śmy z nim łącz­ność. Jedy­ne, co do nas dotar­ło przez kosmicz­na pust­kę to tych kil­ka zdjęć… [Best_Wordpress_Gallery id=“5” gal_title=“BlackBox No.2 — Olym­pic Carrier”] 

Galeria BlackBox No.1

Dzię­ki uprzej­mo­ści Tom­ka, któ­ry odwie­dził nas w pre­mie­ro­wy wie­czór, może­my dziś opu­bli­ko­wać pierw­szą gale­rię. Dzię­ki wro­dzo­ne­mu talen­to­wi Tom­ko­wi uda­ło się uchwy­cić zaska­ku­ją­co wie­le emo­cji, któ­re towa­rzy­szy­ły nam pod­czas gry. W trak­cie obu lar­pów gra­li­śmy w codzien­nych, „cywil­nych″ ubra­niach, więc siłą rze­czy foto­gra­fie nie są tak efek­tow­ne jak te pocho­dzą­ce z gier fan­ta­sy czy SF. Mamy …

Gale­ria Black­Box No.1 Read More »

Przewiń do góry