Kategoria: Wieści ze świata

  • SPOT 2015 – larpuj na północy!

    SPOT 2015 – larpuj na północy!

    SPOT, czy­li „SPO­Tka­nie z lar­pa­mi” to kon­went, któ­re­go szó­sta edy­cja odbę­dzie się w dniach 22–24 maja 2015 roku w Przy­wi­dzu. SPOT to kon­went o tema­ty­ce fan­ta­stycz­nej, na któ­rym moż­na będzie zagrać w róż­ne­go rodza­ju gry fabu­lar­ne: lar­py, jeepy, fre­efor­my, gry tere­no­we, RPG. SPOT to lar­po­we spo­tka­nie faj­nych ludzi i dobrych gier – czy­li mnó­stwo zaba­wy oraz…

  • PoRtaL 2015

    PoRtaL 2015

    Dopie­ro powró­ci­li­śmy z Knu­de­punk­tu, a cze­ka­ło na nas kolej­ne mię­dzy­na­ro­do­we wyda­rze­nie zwią­za­ne z naszym hob­by. W ten week­end w Zagrze­biu odby­wa się PoR­taL – impre­za poświę­co­na teo­rii, ale też pre­zen­ta­cjom, warsz­ta­tom i dys­ku­sjom na tema­ty larpowe. Jest to już trze­cia edy­cja PoR­ta­Lu. Pierw­sza odby­ła się w Zagrze­biu w 2013, a w zeszłym roku gości­ła w…

  • Larpowanie po nordycku, edycja 2014

    Larpowanie po nordycku, edycja 2014

    Jed­nym z powo­dów, dla któ­rych lar­po­wa­nie jest jed­nym z naj­lep­szych hob­by na świe­cie, jest róż­no­rod­ność gier i ich gatun­ków. Jeśli dobrze poszu­kać, popró­bo­wać tego i owe­go, każ­dy może zna­leźć lar­py dla sie­bie. Wśród „lar­po­wych szkół” od lat prym wio­dą dwie: anglo­sa­ska i nor­dyc­ka. Z ta pierw­szą koja­rzą się przede wszyst­kim duże, epic­kie gry w kli­ma­tach…

  • Dreamhaven: larpowy pomysł na lato

    Dreamhaven: larpowy pomysł na lato

    Ostat­nia wio­sen­na odsło­na Black­Bo­xu odbę­dzie się 31 maja. Do klu­bo­ga­le­rii Bun­kier powró­ci­my jesie­nią. Dla­cze­go? Odpo­wiedź jest pro­sta: lato to szczyt lar­po­we­go sezo­nu. W całym kra­ju odby­wa­ją się wte­dy lar­py duże i małe, kil­ku­dnio­we kon­wen­ty oraz festi­wa­le. Do tych ostat­nich nale­ży Festi­wal Inno­wa­cji Lar­po­wych Dre­am­ha­ven. Dre­am­ha­ven to naj­więk­sza impre­za lar­po­wa w oko­li­cy Trój­mia­sta. Jest bez­po­śred­nią kon­ty­nu­acją…

  • Festiwal larpowy Replay

    Festiwal larpowy Replay

    Zakre­śl­cie w swo­ich kalen­da­rzach week­end 13–15 mar­ca. Jedzie­my wte­dy razem do Zie­lo­nej Góry na festi­wal lar­po­wy Replay! To trzy dni wypeł­nio­ne naj­lep­szy­mi gra­mi ostat­nich lat zebra­ny­mi z całej Pol­ski oraz dosko­na­ła oka­zja dla tych, któ­rzy sły­sze­li o jakimś lar­pie wie­le dobre­go, ale nie uda­ło im się w nie­go zagrać. Replay ma na celu powta­rza­nie dobrych,…