Larpowe konferowanie

Czy war­to rodzić dziec­ko w trak­cie gry? Czy da się bez­piecz­nie wpi­sy­wać w sce­na­riusz bru­tal­ność i prze­moc? Jakie funk­cjo­nal­no­ści powinn­no mieć opro­gra­mo­wa­nie poma­ga­ją­ce pisać lar­py? Jak wyglą­da­ją gry w Niem­czech, Hisz­pa­nii, Rosji czy we Wło­szech? Szczyt lar­po­we­go sezo­nu przy­pa­da na lato. Z dość oczy­wi­stych powo­dów to wła­śnie wte­dy odby­wa się naj­wię­cej imprez. Z kolei zimą …

Lar­po­we kon­fe­ro­wa­nie Read More »

Konferencja Larpowa

Dziś w Kato­wi­cach roz­po­czę­ła się czwar­ta edy­cja pol­skiej kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015.   Eki­pa Black­Box 3City jest na miej­scu. Kto chce wziąć udział zdal­nie, niech wypo­sa­ży sie w kubek kawy/herbaty i dołą­czy poprzez live stre­aming 🙂 http://m.ustream.tv/channel/konferencja-larpowa Pozdrawiamy!

Wieczór opowieści

Opo­wiast­ki i opo­wie­ści, opo­wie­ściu­chy, histo­rie praw­dzi­we i zmy­ślo­ne, z dale­ka i z bli­ska, pie­śni i melo­die… Śmiesz­ne, strasz­ne, pięk­ne, lirycz­ne i wred­ne – nor­mal­ne, jak to w życiu…  W opo­wie­ści wszyst­kie świa­ty są praw­dzi­we. W opo­wie­ści wszyst­ko sta­je się tu i teraz. W opo­wie­ści czas jest inny, a ten tutej­szy przez chwi­lę nas nie obo­wią­zu­je… Opo­wieść pozwala …

Wie­czór opo­wie­ści Read More »

Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

Po zagra­nicz­nych mediach prze­szła burza. The Daily Mail, Fox News, The Tele­graph, USA Today, Mir­ror, MTV, a nawet Vani­ty Fair i Teen Vogue piszą o naszym hob­by – a wszyst­ko przez jed­ne­go lar­pa w kra­ju nad Wisłą. Mowa oczy­wi­ście o Col­le­ge of Wizar­dry, wspól­nym pro­jek­cie pol­skie­go Live­for­mu i duń­skie­go Rol­le­spils­fa­brik­ken. Gra inspi­ro­wa­na świa­tem Harry’ego Pottera …

Pol­sko-duń­ski pro­jekt lar­po­wy pod­bi­ja świat Read More »

LubLarp Festiwal już w najbliższy weekend

Nie tyl­ko w Trój­mie­ście będzie­my lar­po­wać w naj­bliż­szy week­end – już w pią­tek 12 grud­nia w Lubli­nie roz­po­czy­na się LubLarp Festi­wal. LubLarp to cykl szko­leń prze­zna­czo­nych dla osób, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne gra­mi impro­wi­za­cyj­ny­mi lub dopie­ro sta­wia­ją w nich pierw­sze kro­ki. W ramach pro­jek­tu odby­ło się już dzie­więć spo­tkań szko­le­nio­wych, m.in. z zakre­su odgry­wa­nia i improwizacji, …

LubLarp Festi­wal już w naj­bliż­szy week­end Read More »

Przewiń do góry