Festiwal larpowy Replay

Zakre­śl­cie w swo­ich kalen­da­rzach week­end 13–15 mar­ca. Jedzie­my wte­dy razem do Zie­lo­nej Góry na festi­wal lar­po­wy Replay! To trzy dni wypeł­nio­ne naj­lep­szy­mi gra­mi ostat­nich lat zebra­ny­mi z całej Pol­ski oraz dosko­na­ła oka­zja dla tych, któ­rzy sły­sze­li o jakimś lar­pie wie­le dobre­go, ale nie uda­ło im się w nie­go zagrać. Replay ma na celu powta­rza­nie dobrych, …

Festi­wal lar­po­wy Replay Read More »

Larpowe konferowanie

Czy war­to rodzić dziec­ko w trak­cie gry? Czy da się bez­piecz­nie wpi­sy­wać w sce­na­riusz bru­tal­ność i prze­moc? Jakie funk­cjo­nal­no­ści powinn­no mieć opro­gra­mo­wa­nie poma­ga­ją­ce pisać lar­py? Jak wyglą­da­ją gry w Niem­czech, Hisz­pa­nii, Rosji czy we Wło­szech? Szczyt lar­po­we­go sezo­nu przy­pa­da na lato. Z dość oczy­wi­stych powo­dów to wła­śnie wte­dy odby­wa się naj­wię­cej imprez. Z kolei zimą …

Lar­po­we kon­fe­ro­wa­nie Read More »

Konferencja Larpowa

Dziś w Kato­wi­cach roz­po­czę­ła się czwar­ta edy­cja pol­skiej kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015.   Eki­pa Black­Box 3City jest na miej­scu. Kto chce wziąć udział zdal­nie, niech wypo­sa­ży sie w kubek kawy/herbaty i dołą­czy poprzez live stre­aming 🙂 http://m.ustream.tv/channel/konferencja-larpowa Pozdrawiamy!

Wieczór opowieści

Opo­wiast­ki i opo­wie­ści, opo­wie­ściu­chy, histo­rie praw­dzi­we i zmy­ślo­ne, z dale­ka i z bli­ska, pie­śni i melo­die… Śmiesz­ne, strasz­ne, pięk­ne, lirycz­ne i wred­ne – nor­mal­ne, jak to w życiu…  W opo­wie­ści wszyst­kie świa­ty są praw­dzi­we. W opo­wie­ści wszyst­ko sta­je się tu i teraz. W opo­wie­ści czas jest inny, a ten tutej­szy przez chwi­lę nas nie obo­wią­zu­je… Opo­wieść pozwala …

Wie­czór opo­wie­ści Read More »

Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

Po zagra­nicz­nych mediach prze­szła burza. The Daily Mail, Fox News, The Tele­graph, USA Today, Mir­ror, MTV, a nawet Vani­ty Fair i Teen Vogue piszą o naszym hob­by – a wszyst­ko przez jed­ne­go lar­pa w kra­ju nad Wisłą. Mowa oczy­wi­ście o Col­le­ge of Wizar­dry, wspól­nym pro­jek­cie pol­skie­go Live­for­mu i duń­skie­go Rol­le­spils­fa­brik­ken. Gra inspi­ro­wa­na świa­tem Harry’ego Pottera …

Pol­sko-duń­ski pro­jekt lar­po­wy pod­bi­ja świat Read More »

Przewiń do góry