Strona główna » Wieści » Strona 30

Wszystko dla N., czyli Niespodzianka Na Niedzielę

Już za dwa dni widzi­my się na pierw­szej edy­cji Black­Bo­xu w Nowym Roku. Jak już wie­cie, lar­pa Wszyst­ko dla N. popro­wa­dzi dla Was jeden z jego auto­rów, czy­li Miko­łaj Wicher. Nie zdra­dzi­li­śmy Wam jed­nak, kto wyre­ży­se­ru­je dla was jeep­for­ma Kuszenie/Zbawienie autor­stwa Kami­la Bart­cza­ka. Dziś już może­my ofi­cjal­nie potwier­dzić (cho­ciaż co bystrzej­si zer­k­nę­li w zakład­kę „Wezmę …

Wszyst­ko dla N., czy­li Nie­spo­dzian­ka Na Nie­dzie­lę Read More »

Gdzie i kiedy zimą i wiosną

Dzię­ki Wam Black­Box krzep­nie i nabie­ra for­my z każ­dą kolej­ną odsło­ną. Póź­ną jesie­nią uda­ło nam się wystar­to­wać. Dziś, po kil­ku spo­tka­niach, może­my już poin­for­mo­wać Was o ter­mi­nach na naj­bliż­sze mie­sią­ce. Tak jak do tej pory, będzie­my spo­ty­kać się w Klu­bo­ka­wiar­ni Bun­kier w nie­dziel­ne wie­czo­ry, o godzi­nie 18:00. Kolej­ne spo­tka­nia odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach: 18 stycznia …

Gdzie i kie­dy zimą i wio­sną Read More »

Sezon 2015: wielkie otwarcie

Wita­my w nowym sezo­nie! W Nowy Rok wkra­cza­my z przy­tu­pem! W trak­cie kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015, któ­ra odby­ła się w pierw­szy week­end stycz­nia, uda­ło nam się namó­wić na przy­jazd do Trój­mia­sta Miko­ła­ja Wiche­ra, być może w towa­rzy­stwie Alek­san­dra Tuka­ja. W zeszło­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Zło­te Maski otrzy­ma­li nagro­dę w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry” oraz …

Sezon 2015: wiel­kie otwar­cie Read More »

Świąteczny larp – niespodzianka

Dziś prze­si­le­nie – wyjąt­ko­wa, naj­dłuż­sza noc w roku. Domknął się kolej­ny cykl natu­ry i czas wyru­szyć w kolej­ną dro­gę. Od jutra słoń­ca i świa­tła będzie coraz wię­cej. Z tej oka­zji chcie­li­by­śmy życzyć Wam wszyst­kie­go dobre­go. Odwa­gi, by sta­wiać kro­ki w nowych kie­run­kach. Mądro­ści, by móc dobrze wyko­rzy­sty­wać to, co daje nam świat. Dobrych ludzi dookoła, …

Świą­tecz­ny larp – nie­spo­dzian­ka Read More »

Olympic Carrier — postacie do wzięcia

Świat skoń­czył się 6 dni temu. Od tam­tej pory boha­te­ro­wie naszej nie­dziel­nej gry w nie­ustan­nym pośpie­chu prze­mie­rza­ją galak­ty­kę. My zaś słu­cha­my muzy­ki, dopra­co­wu­je­my ostat­nie szcze­gó­ły sce­no­gra­fii, szli­fu­je­my kar­ty posta­ci. A Ty? Czy zde­cy­do­wa­łeś już, w któ­re­go z boha­te­rów chcesz się wcie­lić? Twar­dy kapi­tan, inte­li­gent­na łącz­no­ścio­wiec, czy może anar­chi­sta? Z nami możesz zostać kim zechcesz! Jeśli …

Olym­pic Car­rier — posta­cie do wzię­cia Read More »

Przewiń do góry