Witamy na stronie projektu BlackBox 3City!

Częs­to sły­chać głosy, że nasze Trójmi­as­to — tak oży­wione w wakac­je — na zimę zapa­da w kul­tur­owy sen. Tak jak­by dobrej rozry­w­ki potrze­bowali jedynie turyś­ci, a nie jego zwyk­li mieszkań­cy. Pogo­da nie ma w zwycza­ju nas rozpieszczać, plaże się wylud­ni­a­ją, gwiazdy zwi­ja­ją sce­ny. Kiedy mija lato, pozosta­ją nam tylko teatry, kino, kil­ka kon­certów, książ­ka, herba­ta. Niektórym …

Wita­my na stron­ie pro­jek­tu Black­Box 3City! Read More »