Strona główna » Wieści » Strona 31

BB3C No.7 – Dzień Kobiet!

Nie masz pomy­słu, jak uczcić Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet? Trzy goź­dzi­ki to za mało? Wyj­ście do kina było na Walen­tyn­ki? Mamy dla Cie­bie pomysł na wie­czór! Na kolej­ne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy dwa sce­na­riu­sze, któ­re deli­kat­nie nawią­zu­ją do powszech­nie obcho­dzo­ne­go świę­ta. Pierw­szy z nich to kome­dio­wy jeep­form Mężo­wie. Kla­sycz­na kome­dia pomy­łek, w któ­rej spryt­na Dama usiłuje …

BB3C No.7 – Dzień Kobiet! Read More »

Pokolenia — bilety dostępne online

Wybie­ra­cie się do nas w nie­dzie­lę na lar­pa Poko­le­nia? To świet­nie! Cie­szy­my się i mamy dla Was dobrą wia­do­mość. Dziś uru­cho­mi­li­śmy sprze­daż bile­tów onli­ne. Jeśli więc chce­cie zagwa­ran­to­wać sobie udział w grze, już teraz może­cie sko­rzy­stać z lin­ka umiesz­czo­ne­go na pod­stro­nie z opi­sem gry, albo na samym dole niniej­szej stro­ny, gdzie znaj­du­je się har­mo­no­gram naj­bliż­szych spotkań. …

Poko­le­nia — bile­ty dostęp­ne onli­ne Read More »

BlackBox No.6: Podróż, podróż

Macie już pla­ny na 22 lute­go? Jeśli nie, pro­po­nu­je­my, żeby­ście wybra­li się gdzieś z nami. Macie wybór. Może­cie zde­cy­do­wać się na kil­ku­dnio­wy wypad trój­ki przy­ja­ciół do dom­ku za mia­stem. Uprze­dza­my – nie będzie ani weso­ło, ani różo­wo, ani kolo­ro­wo. Gra, któ­rą popro­wa­dzi Doro­ta Kali­na Tro­ja­now­ska, to jeep­form Ja, Ty i Robin, autor­stwa pocho­dzą­cej ze Szwe­cji Anny Westerling. …

Black­Box No.6: Podróż, podróż Read More »

Klątwa posiadłości Whately – postacie do wzięcia

Już za tydzień odbę­dzie się napraw­dę wyjąt­ko­wa aukcja. Znaw­cy okul­ty­zmu z całe­go świa­ta poja­wią się w sta­rej angiel­skiej posia­dło­ści, by wal­czyć o inte­re­su­ją­ce ich arte­fak­ty i przy­naj­mniej spoj­rzeć na sław­ny Necro­no­mi­con… Cie­ka­we, jaką osią­gnie cenę i do kogo tra­fi?… I Ty możesz spró­bo­wać swo­ich sił w aukcji, a być może przy oka­zji rów­nież tra­fić na trop …

Klą­twa posia­dło­ści Wha­te­ly – posta­cie do wzię­cia Read More »

BlackBox No. 5: All About Love

Od dłuż­sze­go już cza­su luty koja­rzy nam się przede wszyst­kim z Walen­tyn­ka­mi, czy­li obo­wiąz­ko­wym świę­tem miło­ści. W tym spe­cjal­nym i wyjąt­ko­wym dniu trze­ba pamię­tać o pre­zen­tach, ser­dusz­kach i dużej licz­bie prze­słod­kich buziacz­ków. Bo ina­czej foch. Aby przy­go­to­wać Was na nadej­ście tego prze­cud­ne­go świę­ta peł­ne­go szcze­ro­ści i praw­dy, przed­sta­wi­my Wam sce­na­riusz Pani i Otto – jeepform, …

Black­Box No. 5: All Abo­ut Love Read More »

Przewiń do góry