Strona główna » Wieści » Strona 34

Sezon 2015: wielkie otwarcie

Wita­my w nowym sezo­nie! W Nowy Rok wkra­cza­my z przy­tu­pem! W trak­cie kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015, któ­ra odby­ła się w pierw­szy week­end stycz­nia, uda­ło nam się namó­wić na przy­jazd do Trój­mia­sta Miko­ła­ja Wiche­ra, być może w towa­rzy­stwie Alek­san­dra Tuka­ja. W zeszło­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Zło­te Maski otrzy­ma­li nagro­dę w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry” oraz …

Sezon 2015: wiel­kie otwar­cie Read More »

Świąteczny larp – niespodzianka

Dziś prze­si­le­nie – wyjąt­ko­wa, naj­dłuż­sza noc w roku. Domknął się kolej­ny cykl natu­ry i czas wyru­szyć w kolej­ną dro­gę. Od jutra słoń­ca i świa­tła będzie coraz wię­cej. Z tej oka­zji chcie­li­by­śmy życzyć Wam wszyst­kie­go dobre­go. Odwa­gi, by sta­wiać kro­ki w nowych kie­run­kach. Mądro­ści, by móc dobrze wyko­rzy­sty­wać to, co daje nam świat. Dobrych ludzi dookoła, …

Świą­tecz­ny larp – nie­spo­dzian­ka Read More »

Olympic Carrier — postacie do wzięcia

Świat skoń­czył się 6 dni temu. Od tam­tej pory boha­te­ro­wie naszej nie­dziel­nej gry w nie­ustan­nym pośpie­chu prze­mie­rza­ją galak­ty­kę. My zaś słu­cha­my muzy­ki, dopra­co­wu­je­my ostat­nie szcze­gó­ły sce­no­gra­fii, szli­fu­je­my kar­ty posta­ci. A Ty? Czy zde­cy­do­wa­łeś już, w któ­re­go z boha­te­rów chcesz się wcie­lić? Twar­dy kapi­tan, inte­li­gent­na łącz­no­ścio­wiec, czy może anar­chi­sta? Z nami możesz zostać kim zechcesz! Jeśli …

Olym­pic Car­rier — posta­cie do wzię­cia Read More »

Postaci na BSG – Olympic Carrier

Coraz bli­żej do nie­dziel­ne­go lar­pa Olym­pic Car­rier! Od dzi­siaj przyj­mu­je­my zgło­sze­nia na kon­kret­ne posta­ci. Chęt­nych pro­si­my o kon­takt mailo­wy na: info@bb3c.pl Zapew­nia­my wspar­cie przy kom­ple­to­wa­niu stro­jów.   Listę posta­ci może­cie zna­leźć w opi­sie gry.   Zapra­sza­my serdecznie! 

Zmiana w programie

Dobre wie­ści na począ­tek tygo­dnia. Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier zde­cy­do­wa­ła się na sta­łą współ­pra­cę z nami! Dzię­ku­je­my!  W związ­ku z tym już teraz może­my potwier­dzić, że na pew­no spo­tka­my się na  kolej­nych odsło­nach trój­miej­skie­go Black­Bo­xu.  Wia­do­mość od Bun­kra wpły­nę­ła na naszą decy­zję o zmia­nie har­mo­no­gra­mu gier. Zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­su­nąć jeep­form Kusze­nie / Zba­wie­nie na jed­ną ze stycz­nio­wych edycji. …

Zmia­na w pro­gra­mie Read More »

Przewiń do góry