Kategoria: Wieści

 • BlackBox No.6: Podróż, podróż

  BlackBox No.6: Podróż, podróż

  Macie już pla­ny na 22 lute­go? Jeśli nie, pro­po­nu­je­my, żeby­ście wybra­li się gdzieś z nami. Macie wybór. Może­cie zde­cy­do­wać się na kil­ku­dnio­wy wypad trój­ki przy­ja­ciół do dom­ku za mia­stem. Uprze­dza­my – nie będzie ani weso­ło, ani różo­wo, ani kolo­ro­wo. Gra, któ­rą popro­wa­dzi Doro­ta Kali­na Tro­ja­now­ska, to jeep­form Ja, Ty i Robin, autor­stwa pocho­dzą­cej ze Szwe­cji Anny Wester­ling.…

 • Klątwa posiadłości Whately – postacie do wzięcia

  Klątwa posiadłości Whately – postacie do wzięcia

  Już za tydzień odbę­dzie się napraw­dę wyjąt­ko­wa aukcja. Znaw­cy okul­ty­zmu z całe­go świa­ta poja­wią się w sta­rej angiel­skiej posia­dło­ści, by wal­czyć o inte­re­su­ją­ce ich arte­fak­ty i przy­naj­mniej spoj­rzeć na sław­ny Necro­no­mi­con… Cie­ka­we, jaką osią­gnie cenę i do kogo trafi?… I Ty możesz spró­bo­wać swo­ich sił w aukcji, a być może przy oka­zji rów­nież tra­fić na trop…

 • BlackBox No. 5: All About Love

  BlackBox No. 5: All About Love

  Od dłuż­sze­go już cza­su luty koja­rzy nam się przede wszyst­kim z Walen­tyn­ka­mi, czy­li obo­wiąz­ko­wym świę­tem miło­ści. W tym spe­cjal­nym i wyjąt­ko­wym dniu trze­ba pamię­tać o pre­zen­tach, ser­dusz­kach i dużej licz­bie prze­słod­kich buziacz­ków. Bo ina­czej foch. Aby przy­go­to­wać Was na nadej­ście tego prze­cud­ne­go świę­ta peł­ne­go szcze­ro­ści i praw­dy, przed­sta­wi­my Wam sce­na­riusz Pani i Otto – jeep­form,…

 • Wszystko dla N., czyli Niespodzianka Na Niedzielę

  Wszystko dla N., czyli Niespodzianka Na Niedzielę

  Już za dwa dni widzi­my się na pierw­szej edy­cji Black­Bo­xu w Nowym Roku. Jak już wie­cie, lar­pa Wszyst­ko dla N. popro­wa­dzi dla Was jeden z jego auto­rów, czy­li Miko­łaj Wicher. Nie zdra­dzi­li­śmy Wam jed­nak, kto wyre­ży­se­ru­je dla was jeep­for­ma Kuszenie/Zbawienie autor­stwa Kami­la Bartczaka. Dziś już może­my ofi­cjal­nie potwier­dzić (cho­ciaż co bystrzej­si zer­k­nę­li w zakład­kę „Wezmę…

 • Gdzie i kiedy zimą i wiosną

  Gdzie i kiedy zimą i wiosną

  Dzię­ki Wam Black­Box krzep­nie i nabie­ra for­my z każ­dą kolej­ną odsło­ną. Póź­ną jesie­nią uda­ło nam się wystar­to­wać. Dziś, po kil­ku spo­tka­niach, może­my już poin­for­mo­wać Was o ter­mi­nach na naj­bliż­sze miesiące. Tak jak do tej pory, będzie­my spo­ty­kać się w Klu­bo­ka­wiar­ni Bun­kier w nie­dziel­ne wie­czo­ry, o godzi­nie 18:00. Kolej­ne spo­tka­nia odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych terminach: 18 stycz­nia…