Strona główna » Wieści » Strona 35

Postaci na BSG – Olympic Carrier

Coraz bli­żej do nie­dziel­ne­go lar­pa Olym­pic Car­rier! Od dzi­siaj przyj­mu­je­my zgło­sze­nia na kon­kret­ne posta­ci. Chęt­nych pro­si­my o kon­takt mailo­wy na: info@bb3c.pl Zapew­nia­my wspar­cie przy kom­ple­to­wa­niu stro­jów.   Listę posta­ci może­cie zna­leźć w opi­sie gry.   Zapra­sza­my serdecznie! 

Zmiana w programie

Dobre wie­ści na począ­tek tygo­dnia. Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier zde­cy­do­wa­ła się na sta­łą współ­pra­cę z nami! Dzię­ku­je­my!  W związ­ku z tym już teraz może­my potwier­dzić, że na pew­no spo­tka­my się na  kolej­nych odsło­nach trój­miej­skie­go Black­Bo­xu.  Wia­do­mość od Bun­kra wpły­nę­ła na naszą decy­zję o zmia­nie har­mo­no­gra­mu gier. Zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­su­nąć jeep­form Kusze­nie / Zba­wie­nie na jed­ną ze stycz­nio­wych edycji. …

Zmia­na w pro­gra­mie Read More »

Często Zadawane Pytania

Już jutro pierw­sza edy­cja Black­Box 3City! Dla czę­ści z was będzie to pierw­sze spo­tka­nie z tą for­mą roz­ryw­ki. Spo­dzie­wa­li­śmy się licz­nych pytań i nie zawie­dli­śmy się. Posta­no­wi­li­śmy więc przy­go­to­wać dla was spe­cjal­ną stro­nę Czę­sto Zada­wa­nych Pytań, któ­ra nosi anglo­ję­zycz­ny skrót FAQ. Powin­ni­ście zna­leźć tam odpo­wie­dzi na naj­bar­dziej nur­tu­ją­ce zagad­nie­nia.   Na przy­kład takie jak to:   Czy …

Czę­sto Zada­wa­ne Pyta­nia Read More »

Rezerwacja otwarta: 30 listopada

Wita­my! Zgod­nie z obiet­ni­ca, otwie­ra­my zapi­sy na gry, któ­re odbę­dą się w naj­bliż­sza nie­dzie­lę, 30 listo­pa­da, o godzi­nie 17:00. Będzie to: cham­ber larp “Salem, 1906″ bilet w cenie 10 zł, płat­ne na miej­scu jeep­form “Poprzed­ni loka­to­rzy“uczest­nic­two bez­płat­ne Licz­ba miejsc na grę “Salem, 1906” jest ogra­ni­czo­na. Obo­wią­zu­je kolej­ność zgło­szeń nade­sła­nych za pośred­nic­twem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. W przypadku …

Rezer­wa­cja otwar­ta: 30 listo­pa­da Read More »

Witamy na stronie projektu BlackBox 3City!

Czę­sto sły­chać gło­sy, że nasze Trój­mia­sto — tak oży­wio­ne w waka­cje — na zimę zapa­da w kul­tu­ro­wy sen. Tak jak­by dobrej roz­ryw­ki potrze­bo­wa­li jedy­nie tury­ści, a nie jego zwy­kli miesz­kań­cy. Pogo­da nie ma w zwy­cza­ju nas roz­piesz­czać, pla­że się wylud­nia­ją, gwiaz­dy zwi­ja­ją sce­ny. Kie­dy mija lato, pozo­sta­ją nam tyl­ko teatry, kino, kil­ka kon­cer­tów, książ­ka, her­ba­ta. Niektórym …

Wita­my na stro­nie pro­jek­tu Black­Box 3City! Read More »

Przewiń do góry