Konwencja: urban fantasy

  • Out of the Closet

    Out of the Closet

    Gra­cze wcie­la­ją się w role przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go sej­mu obra­du­ją­cych nad pro­jek­tem nowej usta­wy – roz­pa­tru­ją­cej obo­wiąz­ki i przy­wi­le­je nowo ujaw­nio­nej mniej­szo­ści etnicz­nej w świe­tle Pol­skie­go prawa.