BlackBox No.51 – BlackBox Weekend

Warsz­ta­ty W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwe­sty­cje. Opła­ca się być dobrym gra­czem i war­to sta­wać się coraz lep­szym. Im wię­cej sam/a wkła­dam w przy­go­to­wa­nie do gry, im bar­dziej sta­ram się odgry­wać moją postać — tym samym odpo­wia­da­ją współ­gra­cze. Tym wię­cej satys­fak­cji i fraj­dy larp przy­no­si wszyst­kim uczest­ni­kom. Chce­my odgry­wać lepiej. Tyl­ko nie zawsze …

Black­Box No.51 – Black­Box Week­end Read More »