BlackBox No.67 – II Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

Zeszłej jesie­ni pią­ty sezon naszej dzia­łal­no­ści roz­po­czę­li­śmy naszym pierw­szym week­en­do­wym black­bo­xem. Na jego pro­gram zło­ży­ły się 3 lar­py i 3 kil­ku­go­dzin­ne warsz­ta­ty o tema­ty­ce lar­po­wej. Pomysł spraw­dził się dosko­na­le, dla­te­go ponow­nie zapra­sza­my was do moc­ne­go star­tu w nowy sezon.  Co kon­kret­nie przy­go­to­wa­li­śmy? Warsz­ta­ty W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwe­sty­cję. Opła­ca się być dobrym graczem …

Black­Box No.67 – II Trój­miej­ski Week­end z Warsz­ta­ta­mi i Lar­pa­mi Read More »