Sezon: Sezon 7 (2020/2021)

  • BlackBox No.83 — Wybory Królowej Wina

    BlackBox No.83 — Wybory Królowej Wina

    Za oknem sza­ro, buro, wie­je i pada. Cały urok zło­tej, pol­skiej jesie­ni znik­nął gdzieś bez­pow­rot­nie, a my w domo­wych pie­le­szach, odli­cza­jąc do piąt­ku, myli­my śro­dy z czwart­ka­mi, wtor­ki ze śro­da­mi i na domiar złe­go zapo­mi­na­my o godzi­nach dla senio­rów, odbi­ja­jąc się od drzwi skle­pu. Prze­cież chwi­lę temu było lato i był Sum­mer Week! Czas odcza­ro­wać sobot­nie…