BlackBox No.84 — Twoja Twarz Odbita w Ekranie

Od lat na naszej sce­nie pre­zen­tu­je­my gry nagro­dzo­ne w ame­ry­kań­skim kon­kur­sie Gol­den Cobra. Tym razem mamy przy­jem­ność po raz pierw­szy zapre­zen­to­wać w ten spo­sób larp pol­skiej autor­ki. Gra “The Glimp­se”, noszą­ca pol­ski tytuł Two­ja Twarz ‑Odbi­ta w Ekra­nie zosta­ła nagro­dzo­na w kate­go­rii “Naj­lep­sze Posta­cie”. Rodzin­ny dra­mat oby­cza­jo­wy z lek­ką nutą fan­ta­sty­ki popro­wa­dzi dla Was gościn­nie Artur …

Black­Box No.84 — Two­ja Twarz Odbi­ta w Ekra­nie Read More »

BlackBox No.83 — Wybory Królowej Wina

Za oknem sza­ro, buro, wie­je i pada. Cały urok zło­tej, pol­skiej jesie­ni znik­nął gdzieś bez­pow­rot­nie, a my w domo­wych pie­le­szach, odli­cza­jąc do piąt­ku, myli­my śro­dy z czwart­ka­mi, wtor­ki ze śro­da­mi i na domiar złe­go zapo­mi­na­my o godzi­nach dla senio­rów, odbi­ja­jąc się od drzwi skle­pu. Prze­cież chwi­lę temu było lato i był Sum­mer Week! Czas odcza­ro­wać sobotnie …

Black­Box No.83 — Wybo­ry Kró­lo­wej Wina Read More »

Przewiń do góry