BlackBox No.93 – III Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

Od 2018 roku otwie­ra­li­śmy kolej­ny sezon naszej dzia­łal­no­ści week­en­do­wym wyda­rze­niem skie­ro­wa­nym głów­nie do gra­czy. W ubie­głym roku pan­de­mia unie­moż­li­wi­ła nam orga­ni­za­cję wyda­rze­nia. Na szczę­ście tej jesie­ni wra­ca­my! Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was aż 4 warsz­ta­ty oraz larp, któ­ry, po raz dru­gi w histo­rii BB3C, popro­wa­dzi gość z zagra­ni­cy.  Warsz­ta­ty W pew­nych aspek­tach lar­py moż­na trak­to­wać niczym inwestycję. …

Black­Box No.93 – III Trój­miej­ski Week­end z Warsz­ta­ta­mi i Lar­pa­mi Read More »