Strona główna » warsztaty » Strona 2

Nautilus Project na Summer Week

W pro­gra­mie Black­Box Sum­mer Week! Pot­te­ro­wy sce­na­riusz sztuk raz i warsz­ta­tów sztu­ki trzy od Nauti­lus Pro­ject z Pozna­nia 🙂 Flir­to­wa­nie, uważ­ność, power­play — i larp “Cicha Gra”. 

BlackBox Weekend — Goście, goście

Do pięć­dzie­sią­te­go pierw­sze­go Black­Bo­xu został dokład­nie mie­siąc. Czas przed­sta­wić syl­wet­ki gości nasze­go wyda­rze­nia. Wśród nich po raz pierw­szy: gość z zagra­ni­cy; goście z Pozna­nia; gość zwią­za­ny ze sce­ną impro; Niniej­szym, przed Wami: LARPY Jacob Klün­der Duń­czyk, lat 42. O sobie mówi tak:“Larpuję ponad 20 lat. Pierw­sza gra jaką pro­wa­dzi­łem był (powszech­nie uzna­ny za przy­naj­mniej nie­do­ro­bio­ny) larp SF …

Black­Box Week­end — Goście, goście Read More »

Przewiń do góry