Beat City

Gra inspirowana twór­c­zoś­cią bit­ników, szczegól­nie powieś­cią W drodze Jac­ka Ker­oua­ca. Beat City to sza­lona opowieść o grupie przy­jaciół, którzy odwró­cili się od społeczeńst­wa i odes­zli od niego w poszuki­wa­niu… Czegoś innego. Innego sen­su w życiu. To gra o niepoko­ju i o tym, że cokol­wiek by się nie robiło, nigdy nie moż­na do koń­ca wpa­sować się … Czy­taj dalej Beat City