Strona główna » Larpy » Beat City

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: opowieść dro­gi

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5

W tym

3
2

Larp poprowad­zono na:

Jakie się ma uczu­cie, kiedy wyjeżdża się od ludzi, a oni nikną powoli na równinie, aż w końcu widać tylko rozmy­wa­jące się punkci­ki? – że zniewala nas za duży świat i że to jest pożeg­nanie. Ale człowiek wypa­tru­je już kole­jnej sza­lonej przy­gody pod tym samym niebem.

(Jack Ker­ouac, W drodze)

Opis

Gra inspirowana twór­c­zoś­cią bit­ników, szczegól­nie powieś­cią W drodze Jac­ka Kerouaca.

Beat City to sza­lona opowieść o grupie przy­jaciół, którzy odwró­cili się od społeczeńst­wa i odes­zli od niego w poszuki­wa­niu… Czegoś innego. Innego sen­su w życiu. To gra o niepoko­ju i o tym, że cokol­wiek by się nie robiło, nigdy nie moż­na do koń­ca wpa­sować się w świat rząd­zony przez mate­ri­al­izm i poczu­cie pustki.

Pod­czas gry to uczest­ni­cy usta­la­ją czas, miejsce i tem­at każdej sce­ny, w których posta­cie poszuku­ją dro­gi do mity­cznego Beat City, gdzie wresz­cie każde z nich odnalazło­by swój sens życia. Celem gry jest odt­worze­nie w graczach uczuć, które towarzyszyły bit­nikom w ich włas­nych poszukiwaniach.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry