Beat City - BlackBox 3City

Beat City

Autor/zy:

Kon­wen­cja: opo­wieść drogi

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

W tym

3
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jakie się ma uczu­cie, kie­dy wyjeż­dża się od ludzi, a oni nik­ną powo­li na rów­ni­nie, aż w koń­cu widać tyl­ko roz­my­wa­ją­ce się punk­ci­ki? – że znie­wa­la nas za duży świat i że to jest poże­gna­nie. Ale czło­wiek wypa­tru­je już kolej­nej sza­lo­nej przy­go­dy pod tym samym niebem.

(Jack Kero­uac, W drodze)

Opis

Gra inspi­ro­wa­na twór­czo­ścią bit­ni­ków, szcze­gól­nie powie­ścią W dro­dze Jac­ka Kero­uaca. Beat City to sza­lo­na opo­wieść o gru­pie przy­ja­ciół, któ­rzy odwró­ci­li się od spo­łe­czeń­stwa i ode­szli od nie­go w poszu­ki­wa­niu… Cze­goś inne­go. Inne­go sen­su w życiu. To gra o nie­po­ko­ju i o tym, że cokol­wiek by się nie robi­ło, nigdy nie moż­na do koń­ca wpa­so­wać się w świat rzą­dzo­ny przez mate­ria­lizm i poczu­cie pust­ki. Pod­czas gry to uczest­ni­cy usta­la­ją czas, miej­sce i temat każ­dej sce­ny, w któ­rych posta­cie poszu­ku­ją dro­gi do mitycz­ne­go Beat City, gdzie wresz­cie każ­de z nich odna­la­zło­by swój sens życia. Celem gry jest odtwo­rze­nie w gra­czach uczuć, któ­re towa­rzy­szy­ły bit­ni­kom w ich wła­snych poszukiwaniach.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.