Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp, fre­eform

Kon­wen­cja: opo­wieść dro­gi

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5
( W tym 3 2 )

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jakie się ma uczu­cie, kie­dy wyjeż­dża się od ludzi, a oni nik­ną powo­li na rów­ni­nie, aż w koń­cu widać tyl­ko roz­my­wa­ją­ce się punk­ci­ki? – że znie­wa­la nas za duży świat i że to jest poże­gna­nie. Ale czło­wiek wypa­tru­je już kolej­nej sza­lo­nej przy­go­dy pod tym samym nie­bem.

(Jack Kero­uac, W dro­dze)

Opis

Gra inspi­ro­wa­na twór­czo­ścią bit­ni­ków, szcze­gól­nie powie­ścią W dro­dze Jac­ka Kero­uaca.

Beat City to sza­lo­na opo­wieść o gru­pie przy­ja­ciół, któ­rzy odwró­ci­li się od spo­łe­czeń­stwa i ode­szli od nie­go w poszu­ki­wa­niu… Cze­goś inne­go. Inne­go sen­su w życiu. To gra o nie­po­ko­ju i o tym, że cokol­wiek by się nie robi­ło, nigdy nie moż­na do koń­ca wpa­so­wać się w świat rzą­dzo­ny przez mate­ria­lizm i poczu­cie pust­ki.

Pod­czas gry to uczest­ni­cy usta­la­ją czas, miej­sce i temat każ­dej sce­ny, w któ­rych posta­cie poszu­ku­ją dro­gi do mitycz­ne­go Beat City, gdzie wresz­cie każ­de z nich odna­la­zło­by swój sens życia. Celem gry jest odtwo­rze­nie w gra­czach uczuć, któ­re towa­rzy­szy­ły bit­ni­kom w ich wła­snych poszu­ki­wa­niach.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tyl­ko dla uczest­ni­ków peł­no­let­nich.
No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaGra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wyko­rzy­sta­nia.
Gra porusza tematykę uzależnieńGra poru­sza tema­ty­kę uza­leż­nień.
Odgrywanie scen seksuW grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny sek­su.
Wulgarny językW grze obec­ny jest wul­gar­ny język.
Przewiń do góry