FAQ

O PROJEKCIE

Czym jest larp?
Larp (ang. live action role-play­ing) to rodzaj gry w impro­wi­zo­wa­nie ról, pod­czas któ­rej uczest­ni­cy fizycz­nie odgry­wa­ją sce­na­riu­sze, zazwy­czaj posłu­gu­jąc się kostiu­ma­mi oraz rekwizytami.

Jak wyglą­da kwe­stia wyży­wie­nia i picia?
Uczest­ni­cy pro­jek­tu nie mogą wno­sić wła­sne­go picia na teren Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier. Oczy­wi­ście, zarów­no picie, jak i jedze­nie moż­na nabyć we wła­snym zakre­sie przy barze.

Na co idą pie­nią­dze z bile­tów?
Black­Box 3City nie jest impre­zą komer­cyj­ną. Dochód z bile­tów prze­zna­cza­my na zakup rekwi­zy­tów oraz bez­po­śred­nią obsłu­gę projektu.

Czy teren impre­zy jest przy­sto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych?
Teren nie­ste­ty nie jest przy­sto­so­wa­ny do gosz­cze­nia osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwalidzkich.

LARPY

Na jakiej pod­sta­wie wybie­ra­cie lar­py, w któ­re moż­na zagrać pod­czas impre­zy?
Kie­ru­je­my się tym, by gry były zróż­ni­co­wa­ne i dostęp­ne na róż­nym pozio­mie. Tak, by i doświad­cze­ni gra­cze, i oso­by któ­re wcze­śniej nie mia­ły stycz­no­ści z lar­pa­mi mogły się dobrze bawić.

BILETY

Jak kupić bilet?
Na lar­py bile­to­wa­ne pro­wa­dzi­my sprze­daż poprzez ser­wis Evenea.

Czy wszyst­kie gry są płat­ne?
Nie. Płat­ne są tyl­ko te, któ­re wyma­ga­ją wyna­ję­cia miej­sca, zaku­pie­nia rekwi­zy­tów itp.

Czy mogę kupić bilet na miej­scu?
Tak, jeśli będą wol­ne miejsca.

Co jeśli oka­że się, że gra, na któ­rą się zapi­sa­łem, nie odbę­dzie się?
Jeśli opła­co­ny larp się nie odbę­dzie, ofe­ru­je­my zwrot pieniędzy.

INNE

Mam pro­blem lub nie jestem pewien, czy dobrze zro­zu­mia­łem infor­ma­cje ze stro­ny.
Z przy­jem­no­ścią odpo­wie­my na wszel­kie pyta­nia. Nasz adres e‑mail znaj­dziesz w zakład­ce Kon­takt.