O PROJEKCIE

Czym jest larp?
Larp (ang. live action role-play­ing) to rodzaj gry w improw­iz­owanie ról, pod­czas której uczest­ni­cy fizy­cznie odgry­wa­ją sce­nar­iusze, zazwyczaj posługu­jąc się kostiu­ma­mi oraz rekwizytami.

Jak wyglą­da kwes­t­ia wyży­wienia i picia?
Uczest­ni­cy pro­jek­tu nie mogą wnosić włas­nego picia na teren Klubo­ga­lerii Bunki­er. Oczy­wiś­cie, zarówno picie, jak i jedze­nie moż­na nabyć we włas­nym zakre­sie przy barze.

Na co idą pieniądze z biletów?
Black­Box 3City nie jest imprezą komer­cyjną. Dochód z biletów przez­nacza­my na zakup rek­wiz­ytów oraz bezpośred­nią obsługę projektu.

Czy teren imprezy jest przys­tosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych?
Teren nieste­ty nie jest przys­tosowany do goszczenia osób porusza­ją­cych się na wózkach inwalidzkich.

LARPY

Na jakiej pod­staw­ie wybiera­cie larpy, w które moż­na zagrać pod­czas imprezy?
Kieru­je­my się tym, by gry były zróżni­cow­ane i dostęp­ne na różnym poziomie. Tak, by i doświad­czeni gracze, i oso­by które wcześniej nie miały sty­cznoś­ci z larpa­mi mogły się dobrze bawić.

BILETY

Jak kupić bilet?
Na larpy bile­towane prowadz­imy sprzedaż poprzez ser­wis Evenea.

Czy wszys­tkie gry są płatne?
Nie. Płatne są tylko te, które wyma­ga­ją wyna­ję­cia miejs­ca, zakupi­enia rek­wiz­ytów itp.

Czy mogę kupić bilet na miejscu?
Tak, jeśli będą wolne miejsca.

Co jeśli okaże się, że gra, na którą się zapisałem, nie odbędzie się?
Jeśli opła­cony larp się nie odbędzie, ofer­u­je­my zwrot pieniędzy.

INNE

Mam prob­lem lub nie jestem pewien, czy dobrze zrozu­mi­ałem infor­ma­c­je ze strony.
Z przy­jem­noś­cią odpowiemy na wszelkie pyta­nia. Nasz adres e‑mail zna­jdziesz w zakład­ce Kon­takt.

Przewiń do góry