Strona główna » Czym jest larp?

Larp to akty­wność na pograniczu gry i sztu­ki, pole­ga­ją­ca na real­iza­cji zadań i celów poprzez wciela­niu się w role oraz na wspól­nym tworze­niu i przeży­wa­niu opowieś­ci, podob­nie jak w improw­iz­owanym teatrze.

Larpy są nadal mało znaną w Polsce, ale na świecie uży­waną powszech­nie for­mą rozry­w­ki oraz cenioną metodą edukacji niefor­mal­nej. Są stosowane zarówno przez placów­ki eduka­cyjne i orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe, jak również przez firmy i kor­po­rac­je. W zależnoś­ci od budowy i przez­naczenia larpy mogą służyć budowa­niu grupy, zwięk­sza­niu kom­pe­tencji, przekazy­wa­niu wiedzy oraz ksz­tał­towa­niu postaw; jed­nak najczęś­ciej służą po pros­tu dobrej zabaw­ie. Uczest­nik gry sta­je się jed­nocześnie widzem i aktorem, gra­jąc i odgry­wa­jąc obser­wu­je i reagu­je na dzi­ała­nia pozostałych. W ten sposób rodzi się opowieść, za każdym razem inna i wyjątkowa.

Udzi­ał w larpach pobudza kreaty­wne myśle­nie i inteligencję emocjon­al­ną, wyra­bia umiejęt­noś­ci komu­nika­cyjne i negoc­ja­cyjne, zwięk­sza pewność siebie, uczy empatii i radzenia sobie w stre­su­ją­cych sytu­ac­jach. Bywa też for­mą wyprawy do cza­sów i miejsc, które nie sposób odwiedz­ić inaczej.

Jak może wyglą­dać Twój pier­wszy larp? Cóż, chy­ba najlepiej przed­staw­ili to w poniższym filmie lar­pow­cy z czeskiej grupy Court Of Moravia (moż­na włączyć pol­skie napisy). Może kiedyś nagrasz z nami pol­ską wersję?

Jeśli film Cię zain­try­gował, więcej o larpach moż­na dowiedzieć się na Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Live_action_role-playing

Przewiń do góry