Czym jest larp?

Larp to aktyw­ność na pogra­ni­czu gry i sztu­ki, pole­ga­ją­ca na reali­za­cji zadań i celów poprzez wcie­la­niu się w role oraz na wspól­nym two­rze­niu i prze­ży­wa­niu opo­wie­ści, podob­nie jak w impro­wi­zo­wa­nym teatrze.

Lar­py są nadal mało zna­ną w Pol­sce, ale na świe­cie uży­wa­ną powszech­nie for­mą roz­ryw­ki oraz cenio­ną meto­dą edu­ka­cji nie­for­mal­nej. Są sto­so­wa­ne zarów­no przez pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne i orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, jak rów­nież przez fir­my i kor­po­ra­cje. W zależ­no­ści od budo­wy i prze­zna­cze­nia lar­py mogą słu­żyć budo­wa­niu gru­py, zwięk­sza­niu kom­pe­ten­cji, prze­ka­zy­wa­niu wie­dzy oraz kształ­to­wa­niu postaw; jed­nak naj­czę­ściej słu­żą po pro­stu dobrej zaba­wie. Uczest­nik gry sta­je się jed­no­cze­śnie widzem i akto­rem, gra­jąc i odgry­wa­jąc obser­wu­je i reagu­je na dzia­ła­nia pozo­sta­łych. W ten spo­sób rodzi się opo­wieść, za każ­dym razem inna i wyjątkowa.

Udział w lar­pach pobu­dza kre­atyw­ne myśle­nie i inte­li­gen­cję emo­cjo­nal­ną, wyra­bia umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­ne i nego­cja­cyj­ne, zwięk­sza pew­ność sie­bie, uczy empa­tii i radze­nia sobie w stre­su­ją­cych sytu­acjach. Bywa też for­mą wypra­wy do cza­sów i miejsc, któ­re nie spo­sób odwie­dzić inaczej.

Jak może wyglą­dać Twój pierw­szy larp? Cóż, chy­ba naj­le­piej przed­sta­wi­li to w poniż­szym fil­mie lar­pow­cy z cze­skiej gru­py Court Of Mora­via (moż­na włą­czyć pol­skie napi­sy). Może kie­dyś nagrasz z nami pol­ską wersję?

Czym jest larp

Jeśli film Cię zain­try­go­wał, wię­cej o lar­pach moż­na dowie­dzieć się na Wiki­pe­dii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Live_action_role-playing