Black­Box 3City to spotka­nia z larpa­mi w trójmieś­cie. Spo­tykamy się w wybrane niedzielne wiec­zo­ry, aby razem grać w larpy.

Nie wiesz, co to jest larp? Tutaj dowiesz się więcej. Wciąż czu­jesz niedosyt? Napisz do nas, wszys­tko wyjaśn­imy, pomożesz też zbu­dować nam zakład­kę FAQ, czyli najczęś­ciej zadawanych pytań. Już wiesz? Chcesz spróbować? Świetnie!

Zaprasza­my na Black­Box 3City! Zerknij do zakład­ki Gdzie, Kiedy, Za Ile, aby dowiedzieć się kiedy odby­wa się najbliższe spotkanie.

Spotka­nia składa­ją się z dwóch części.

Roz­grze­wamy się…

To krót­ki, pół­godzin­ny wstęp dla wszys­t­kich, którzy z larpa­mi styka­ją się po raz pier­wszy. Kil­ka słów o tym, co to za for­ma rozry­w­ki, jak w nią grać i dlaczego warto spróbować.

… I gramy!

Na każdym spotka­niu staramy się prezen­tować dwie gry.

Pier­wszy sce­nar­iusz to gra należą­ca do pochodzącego ze Skan­dy­nawii gatunku zwanego jeep­formem*. Jego cechą charak­terysty­czną jest obec­ność wid­owni, która może (ale nie musi) wchodz­ić w inter­akc­je z gracza­mi. Najlep­szy wybór dla początku­ją­cych, którzy nie wiedzą jeszcze, czy lar­powanie to zabawa dla nich.

Uczest­nict­wo w jeep­formie jest dar­mowe.
___
* O jeep­for­ma­ch więcej możesz dowiedzieć się na tej stron­ie: jeepen.org

Dru­gi sce­nar­iusz to klasy­czny cham­ber larp, w którym każdy z graczy otrzy­mu­je indy­wid­u­al­ną kartę postaci. Taka gra trwa około 3 do 4 godzin, a jej akc­ja zazwyczaj toczy się w jed­nym pomieszcze­niu (stąd ang­iel­s­ka nazwa gatunku, od cham­ber — kom­na­ta). Cza­sem będziemy prosili uczest­ników o przy­go­towanie prostego stro­ju, adek­wat­nego do cza­su i miejs­ca, w którym osad­zona jest fabuła. Gra wyma­ga więk­szego zaan­gażowa­nia niż jeep­form, ale ofer­u­je znacznie więcej przeżyć i głęb­szą immer­sję (czyli “wniknię­cie” w jej świat).

Uczest­nict­wo w larpie kosz­tu­je od 10 do 50zł.
Licz­ba miejsc jest ogranic­zona, więc jeśli chcesz mieć pewność, że zagrasz, wypełnij aktu­al­ny for­mu­la­rz zapisowy, który zna­jdziesz przy opisie każdej z gier.

O nas

Prowadzą­cy larpy w pro­jek­cie Black­Box 3City to mis­tr­zowie gry (tak ele­gancko nazy­wa się nasza rola), mają­cy wielo­let­nie, różnorodne i bogate doświad­cze­nie. W kole­jnoś­ci alfabetycznej:

Piotr Budzisz

Kaszub z Puc­ka, potomek łow­ców fok, na co dzień zaj­mu­ją­cy się fizyką. Ścisły umysł poz­wolił mu przez ostat­nie kil­ka lat mierzyć się z upi­orem w postaci logisty­ki Fes­ti­walu Lar­powego Hard­kon. Hob­bysty­cznie zaj­mu­je się prowadze­niem (około)fantastycznych stron inter­ne­towych, ostat­nio – Black­Box 3City. 

Robert Klawikowski

Robert Klawikows­ki

Gdy­ni­an­in z krwi, koś­ci i zamiłowa­nia; z wyk­sz­tałce­nia inżynier mechanik unika­ją­cy liczb poza pracą. Niespełniony aktor, który uważa, że pod­stawą udanej zabawy jest dobry warsz­tat. Team Słowac­ki — Mick­iewicz to leszcz! 

Krystian Kujawski

Krys­t­ian Kujawski

Wychowaw­ca harcer­s­ki, dobrze czu­ją­cy się w pro­jek­towa­niu i prowadze­niu gier terenowych i miejs­kich. Jest fanem kli­matów postapokalip­ty­cznych: na OT nie ma ludzi którzy by nie słyszeli o “Zom­bim”.

Paulina Michałowska

Pauli­na Michałowska

Geek, gamedec, food­ie. Zawodowo związana z branżą gier plan­szowych. W wol­nych chwilach zwiedza fik­cyjne światy z ręcznikiem na ramie­niu. Gdy­by mogła, była­by Jedi.

Piotr Milews­ki

urod­zony w 1977 roku w Gdyni. Zamieszkały: tamże. Zawód wykony­wany: spec­jal­ista R&D i gam­i­fikacji. Napisane larpy: jakieś 3 tuziny. Roze­granych larpów od 1993 roku: N/A. Trzykrot­ny zdoby­w­ca nagrody Zło­ta Mas­ka, członek Jury konkursów lar­powych Zło­ta Bra­ma 2008 i Larpy Najwyższych Lotów 2013 i 2014. Współtwór­ca i główny orga­ni­za­tor Fes­ti­walu Lar­powego Hard­kon w lat­ach 2007–2014.

Byli z nami:

Jakub Kras­sows­ki

gdańszczanin, który pół życia spędz­ił na wyg­na­niu w Warsza­w­ie. Z wyk­sz­tałce­nia tren­er roz­wo­ju oso­bis­tego. Pracu­je w sprzedaży. Rozpoczął lar­powanie w roku 1999. Związany po trosze z ruchem ryc­er­skim i ama­torską sceną muzy­czną, trenował drużynę Krawego Kamienia (lar­powe rug­by) na Orkonie oraz prowadz­ił lar­pową kar­czmę na jed­nej z Fan­taz­jad. W pro­jek­cie Black­Box 3City skon­cen­trowany na adap­tacji i prowadze­niu sce­nar­iuszy napisanych przez zdol­niejszych od niego. 

Piotr Panecki

Piotr “Pirat” Panecki

Fan­tas­ta z roczni­ka ’90. Toru­ni­an­in, jeden z dwóch ojców Sto­warzyszenia Miłośników Gier i Fan­tasty­ki Thorn, odpowiedzial­nego za orga­ni­za­cję Coper­ni­conu. Współtwór­ca cyk­licznego larpu “Shad­ows of Poland”, wielo­let­ni wychowaw­ca na Twierdzy Fan­tasty­ki, gdzie zarażał pasją do tworzenia i gra­nia w gry fab­u­larne młode pokole­nia fantastów. 

Ida Pawłow­icz

przy­jechała z Wrocław­ia, gdzie w sto­warzysze­niu AR Argos pra­cow­ała m.in. nad larpa­mi z serii Geas. Ostat­nio zaj­mowała się logistyką Col­lege of Wiz­ardry na Zamku Czocha. W wol­nym cza­sie poma­ga również na planach fil­mowych (Conan the Cim­mer­ian – short movie,Real Life Raid). Odpowiadać będzie za logistykę naszego projektu. 

Doro­ta Kali­na Trojanowska

tłu­macz­ka, głównie anglist­ka. Związana z lubel­skim Grimuarem, blok­iem lar­powym na Fes­ti­walu Fan­tasty­ki Falkon oraz Kon­fer­encją Lar­pową. Ma na kon­cie zarówno maleńkie gry, jak i duże pro­jek­ty – współau­tor­ka m.in. gier głównych Hard­konu 13 (Kosz­marne Gąszczu Kołysan­ki) i Hard­konu Z (Bóg, który się pomylił). W wol­nych chwilach pochła­nia książ­ki i tłu­maczy sce­nar­iusze lar­powe z mniej lub bardziej dzi­wnych języków. 

Karoli­na Żerańska

chęt­nie chwali się tym, że była na wszys­t­kich Hard­konach i DeHach, czyli jest całkowicie uza­leżniona od tej imprezy, tych ludzi i tego miejs­ca. W swoim życiu napisała kil­ka larpów, w tym współt­worzyła dwie Gry Główne: “Zachód: Prze­budze­nie Opowieś­ci” oraz “My, ludzie i pot­wory “. Współpra­cow­ała z orga­ni­za­tora­mi Koli 2014, Hard­konu 2014, Trójmiejskiego Dnia Fan­tasty­ki 2015. 

Współpraca

Korzys­ta­jąc z okazji chcielibyśmy wymienić oso­by, którym jesteśmy wdz­ięczni za udzielane nam wspar­cie i współpracę. 

Alek­sander Domański

rocznik 77, od zawsze Pruszczanin. Pstrykador-ama­tor już od 10 lat. Wiel­bi­ciel bard­zo wczes­nego światła  i rześkiej pogody. A także Żuław, Bał­tyku i dobrej herbaty. Fotograf, który od 5 lat tworzy fan­tasty­czną doku­men­tację zdję­ciową naszych gier. Dziękujemy!

Nasze podz­iękowa­nia należą się również:

  • Bar­toszowi Szczepińskiemu, który podzielił się z nami swoi­mi fotografi­a­mi Przys­tanku Alaska;
  • Agnieszce Piwnick­iej, która do roli gracza i prowadzącego dodała nową klasę postaci: lar­powy fotograf. Dzię­ki za doku­men­tację “Blue Atlantis”, przy­chodź z aparatem częściej!

Budowa nowej strony pro­jek­tu była możli­wa dzię­ki wspar­ciu naszej orga­ni­za­cji przez

Przewiń do góry