O Nas

Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi w trój­mie­ście. Spo­ty­ka­my się w wybra­ne nie­dziel­ne wie­czo­ry, aby razem grać w larpy.

Nie wiesz, co to jest larp? Tutaj dowiesz się wię­cej. Wciąż czu­jesz nie­do­syt? Napisz do nas, wszyst­ko wyja­śni­my, pomo­żesz też zbu­do­wać nam zakład­kę FAQ, czy­li naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań. Już wiesz? Chcesz spró­bo­wać? Świetnie!

Zapra­sza­my na Black­Box 3City! Zer­k­nij do zakład­ki Gdzie, Kie­dy, Za Ile, aby dowie­dzieć się kie­dy odby­wa się naj­bliż­sze spotkanie.

Spo­tka­nia skła­da­ją się z dwóch części.

Roz­grze­wa­my się…

To krót­ki, pół­go­dzin­ny wstęp dla wszyst­kich, któ­rzy z lar­pa­mi sty­ka­ją się po raz pierw­szy. Kil­ka słów o tym, co to za for­ma roz­ryw­ki, jak w nią grać i dla­cze­go war­to spróbować.

… I gramy!

Na każ­dym spo­tka­niu sta­ra­my się pre­zen­to­wać dwie gry.

Pierw­szy sce­na­riusz to gra nale­żą­ca do pocho­dzą­ce­go ze Skan­dy­na­wii gatun­ku zwa­ne­go jeep­for­mem*. Jego cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest obec­ność widow­ni, któ­ra może (ale nie musi) wcho­dzić w inte­rak­cje z gra­cza­mi. Naj­lep­szy wybór dla począt­ku­ją­cych, któ­rzy nie wie­dzą jesz­cze, czy lar­po­wa­nie to zaba­wa dla nich.

Uczest­nic­two w jeep­for­mie jest dar­mo­we.
___
* O jeep­for­mach wię­cej możesz dowie­dzieć się na tej stro­nie: jeepen.org

Dru­gi sce­na­riusz to kla­sycz­ny cham­ber larp, w któ­rym każ­dy z gra­czy otrzy­mu­je indy­wi­du­al­ną kar­tę posta­ci. Taka gra trwa oko­ło 3 do 4 godzin, a jej akcja zazwy­czaj toczy się w jed­nym pomiesz­cze­niu (stąd angiel­ska nazwa gatun­ku, od cham­ber — kom­na­ta). Cza­sem będzie­my pro­si­li uczest­ni­ków o przy­go­to­wa­nie pro­ste­go stro­ju, ade­kwat­ne­go do cza­su i miej­sca, w któ­rym osa­dzo­na jest fabu­ła. Gra wyma­ga więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia niż jeep­form, ale ofe­ru­je znacz­nie wię­cej prze­żyć i głęb­szą immer­sję (czy­li “wnik­nię­cie” w jej świat).

Uczest­nic­two w lar­pie kosz­tu­je od 10 do 50zł.
Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na, więc jeśli chcesz mieć pew­ność, że zagrasz, wypeł­nij aktu­al­ny for­mu­larz zapi­so­wy, któ­ry znaj­dziesz przy opi­sie każ­dej z gier.

O nas

Pro­wa­dzą­cy lar­py w pro­jek­cie Black­Box 3City to mistrzo­wie gry (tak ele­ganc­ko nazy­wa się nasza rola), mają­cy wie­lo­let­nie, róż­no­rod­ne i boga­te doświad­cze­nie. W kolej­no­ści alfabetycznej:

Jakub Brzeźnicki

Lar­po­wiec nało­go­wiec. Lubi eks­pe­ry­men­to­wać w lar­pach łącząc nie do koń­ca kom­pa­ty­bil­ne czę­ści w zgrab­ną całość. Wol­ny elek­tron, a tak­że comic relief całe­go skła­du orgowskiego.

Piotr Budzisz

Kaszub z Puc­ka, poto­mek łow­ców fok, na co dzień zaj­mu­ją­cy się fizy­ką. Ści­sły umysł pozwo­lił mu przez ostat­nie kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w posta­ci logi­sty­ki Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon. Hob­by­stycz­nie zaj­mu­je się pro­wa­dze­niem (około)fantastycznych stron inter­ne­to­wych, ostat­nio – Black­Box 3City. 

Kse­nia Golińska

Twór­czy­ni oni­rycz­nych lar­pów, bo jej imie­nia nie da się wypo­wie­dzieć bez sło­wa „sen”. Lau­re­at­ka kon­kur­su Car­bon 2023. W wol­nym cza­sie lepi z gli­ny, robi na dru­tach, zaj­mu­je się kul­tu­rą i języ­ka­mi wscho­du oraz popi­ja dobrej jako­ści herbatkę.

Igna­cyKitlow­ski

Twór­ca i orga­ni­za­tor lar­po­wy, przed wyru­sze­niem na Pomo­rze zwią­za­ny z Wro­cła­wiem. Stu­diu­je pra­wo na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Pisze opo­wia­da­nia, wier­sze oraz sce­na­riu­sze lar­po­we, a w wol­nych chwi­lach cho­dzi na sla­my poetyc­kie i zwie­dza świat. Pry­wat­nie kone­ser her­ba­ty i kawy speciality

Krystian Kujawski

Kry­stian Kujawski

Wycho­waw­ca har­cer­ski, dobrze czu­ją­cy się w pro­jek­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu gier tere­no­wych i miej­skich. Jest fanem kli­ma­tów posta­po­ka­lip­tycz­nych: na OT nie ma ludzi któ­rzy by nie sły­sze­li o “Zom­bim”.

Paulina Michałowska

Pau­li­na Michałowska

Geek, game­dec, foodie. Zawo­do­wo zwią­za­na z bran­żą gier plan­szo­wych. W wol­nych chwi­lach zwie­dza fik­cyj­ne świa­ty z ręcz­ni­kiem na ramie­niu. Gdy­by mogła, była­by Jedi.

Piotr Milew­ski

uro­dzo­ny w 1977 roku w Gdy­ni. Zamiesz­ka­ły: tam­że. Zawód wyko­ny­wa­ny: spe­cja­li­sta R&D i gami­fi­ka­cji. Napi­sa­ne lar­py: jakieś 3 tuzi­ny. Roze­gra­nych lar­pów od 1993 roku: N/A. Trzy­krot­ny zdo­byw­ca nagro­dy Zło­ta Maska, czło­nek Jury kon­kur­sów lar­po­wych Zło­ta Bra­ma 2008 i Lar­py Naj­wyż­szych Lotów 2013 i 2014. Współ­twór­ca i głów­ny orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon w latach 2007–2014.

Byli z nami:

Robert Klawikowski

Robert Kla­wi­kow­ski

Gdy­nia­nin z krwi, kości i zami­ło­wa­nia; z wykształ­ce­nia inży­nier mecha­nik uni­ka­ją­cy liczb poza pra­cą. Nie­speł­nio­ny aktor, któ­ry uwa­ża, że pod­sta­wą uda­nej zaba­wy jest dobry warsz­tat. Team Sło­wac­ki — Mic­kie­wicz to leszcz! 

Jakub Kras­sow­ski

gdańsz­cza­nin, któ­ry pół życia spę­dził na wygna­niu w War­sza­wie. Z wykształ­ce­nia tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Pra­cu­je w sprze­da­ży. Roz­po­czął lar­po­wa­nie w roku 1999. Zwią­za­ny po tro­sze z ruchem rycer­skim i ama­tor­ską sce­ną muzycz­ną, tre­no­wał dru­ży­nę Kra­we­go Kamie­nia (lar­po­we rug­by) na Orko­nie oraz pro­wa­dził lar­po­wą karcz­mę na jed­nej z Fan­ta­zjad. W pro­jek­cie Black­Box 3City skon­cen­tro­wa­ny na adap­ta­cji i pro­wa­dze­niu sce­na­riu­szy napi­sa­nych przez zdol­niej­szych od niego. 

Karol Orłow­ski

Rocz­nik 98. Przy­go­dę z gra­mi fabu­lar­ny­mi zaczął w wie­ku 12 lat. Wycho­wa­ny na dru­giej edy­cji War­ham­me­ra. Pierw­szy raz z lar­pem spo­tkał się w 2012 roku. Z wykształ­ce­nia skan­dy­na­wi­sta. Entu­zja­sta wie­lu rze­czy, znaw­ca nie­wie­lu. Gdy­by mógł, to żył­by w Khorinis.

Piotr Panecki

Piotr “Pirat” Panecki

Fan­ta­sta z rocz­ni­ka ’90. Toru­nia­nin, jeden z dwóch ojców Sto­wa­rzy­sze­nia Miło­śni­ków Gier i Fan­ta­sty­ki Thorn, odpo­wie­dzial­ne­go za orga­ni­za­cję Coper­ni­co­nu. Współ­twór­ca cyklicz­ne­go lar­pu “Sha­dows of Poland”, wie­lo­let­ni wycho­waw­ca na Twier­dzy Fan­ta­sty­ki, gdzie zara­żał pasją do two­rze­nia i gra­nia w gry fabu­lar­ne mło­de poko­le­nia fantastów. 

Ida Paw­ło­wicz

przy­je­cha­ła z Wro­cła­wia, gdzie w sto­wa­rzy­sze­niu AR Argos pra­co­wa­ła m.in. nad lar­pa­mi z serii Geas. Ostat­nio zaj­mo­wa­ła się logi­sty­ką Col­le­ge of Wizar­dry na Zam­ku Czo­cha. W wol­nym cza­sie poma­ga rów­nież na pla­nach fil­mo­wych (Conan the Cim­me­rian – short movie,Real Life Raid). Odpo­wia­dać będzie za logi­sty­kę nasze­go projektu. 

Doro­ta Kali­na Trojanowska

tłu­macz­ka, głów­nie anglist­ka. Zwią­za­na z lubel­skim Gri­mu­arem, blo­kiem lar­po­wym na Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki Fal­kon oraz Kon­fe­ren­cją Lar­po­wą. Ma na kon­cie zarów­no maleń­kie gry, jak i duże pro­jek­ty – współ­au­tor­ka m.in. gier głów­nych Hard­ko­nu 13 (Kosz­mar­ne Gąsz­czu Koły­san­ki) i Hard­ko­nu Z (Bóg, któ­ry się pomy­lił). W wol­nych chwi­lach pochła­nia książ­ki i tłu­ma­czy sce­na­riu­sze lar­po­we z mniej lub bar­dziej dziw­nych języków. 

Karo­li­na Żerańska

chęt­nie chwa­li się tym, że była na wszyst­kich Hard­ko­nach i DeHach, czy­li jest cał­ko­wi­cie uza­leż­nio­na od tej impre­zy, tych ludzi i tego miej­sca. W swo­im życiu napi­sa­ła kil­ka lar­pów, w tym współ­two­rzy­ła dwie Gry Głów­ne: “Zachód: Prze­bu­dze­nie Opo­wie­ści” oraz “My, ludzie i potwo­ry “. Współ­pra­co­wa­ła z orga­ni­za­to­ra­mi Koli 2014, Hard­ko­nu 2014, Trój­miej­skie­go Dnia Fan­ta­sty­ki 2015. 

Współpraca

Korzy­sta­jąc z oka­zji chcie­li­by­śmy wymie­nić oso­by, któ­rym jeste­śmy wdzięcz­ni za udzie­la­ne nam wspar­cie i współpracę. 

Alek­san­der Domański

rocz­nik 77, od zawsze Prusz­cza­nin. Pstry­ka­dor-ama­tor już od 10 lat. Wiel­bi­ciel bar­dzo wcze­sne­go świa­tła  i rześ­kiej pogo­dy. A tak­że Żuław, Bał­ty­ku i dobrej her­ba­ty. Foto­graf, któ­ry od 5 lat two­rzy fan­ta­stycz­ną doku­men­ta­cję zdję­cio­wą naszych gier. Dziękujemy!

Nasze podzię­ko­wa­nia nale­żą się również:

  • Bar­to­szo­wi Szcze­piń­skie­mu, któ­ry podzie­lił się z nami swo­imi foto­gra­fia­mi Przy­stan­ku Alaska;
  • Agniesz­ce Piw­nic­kiej, któ­ra do roli gra­cza i pro­wa­dzą­ce­go doda­ła nową kla­sę posta­ci: lar­po­wy foto­graf. Dzię­ki za doku­men­ta­cję “Blue Atlan­tis”, przy­chodź z apa­ra­tem częściej!

Budo­wa nowej stro­ny pro­jek­tu była moż­li­wa dzię­ki wspar­ciu naszej orga­ni­za­cji przez