BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Summer Week 2024 – 100% programu

  Summer Week 2024 – 100% programu

  |

  |

  ,

  Mamy to! Zgod­nie z obiet­ni­cą, od dziś na naszej stro­nie może­cie przej­rzeć wszyst­kie 46 festi­wa­lo­wych lar­pów. Tak róż­no­rod­nej i boga­tej kolek­cji nie mie­li­śmy jesz­cze nigdy przed­tem! Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się za to przede wszyst­kim każ­de­mu, kto zgło­sił chęć współ­two­rze­nia z nami pro­gra­mu Sum­mer Week 2024. Oto dzie­siąt­ka gier, któ­rą zde­cy­do­wa­li­śmy się zapre­zen­to­wać na samym koń­cu. Kate­go­ria: Import…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 2

  Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 2

  |

  |

  ,

  Do publi­ka­cji peł­nej wer­sji pro­gra­mu zosta­ło nam 5 dni, dla­te­go spie­szy­my z pre­zen­to­wa­niem kolej­nych gier. Dziś tyl­ko jed­na kate­go­ria, ale na pew­no bar­dzo wycze­ki­wa­na. Wszy­scy chęt­nie kocha­my zna­ne i lubia­ne sce­na­riu­sze, ale gra­nie w nowo­ści mają swój wyjąt­ko­wy urok… Kate­go­ria: Pre­mie­ry Czy to wszyst­kie tego­rocz­ne pre­mie­ry? Otóż nie! W zana­drzu mamy jesz­cze jed­ną nie­spo­dzian­kę: nowy larp…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 1

  Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 1

  |

  |

  Zamknę­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń Waszych pro­po­zy­cji punk­tów pro­gra­mu… I czas się nimi podzie­lić! Zanim opu­bli­ku­je­my pełen har­mo­no­gram Festi­wa­lu (w tej chwi­li skła­da­my go w sen­sow­ną całość, a potem cze­ka­ją nas jesz­cze nego­cja­cje z Pro­wa­dzą­cy­mi), już od dziś zaczy­na­my publi­ka­cję kolej­nych lar­pów. Zaczy­naj­my! Kate­go­ria: Best of Black­Box 3City Nasze i wasze ulu­bio­ne gry, na któ­re zawsze jest…

  Czy­taj dalej

 • Ognisko na zakończenie sezonu 10

  Ognisko na zakończenie sezonu 10

  |

  |

  Koń­czy­my sezon 10! Wpa­daj na wio­sen­no-let­nie trój­miej­skie ogni­sko larpowe! 🙂

  Czy­taj dalej

 • Odwołujemy BlackBox 132

  Odwołujemy BlackBox 132

  |

  |

  Dro­gie oso­by gra­ją­ce, z uwa­gi na koli­zję pla­no­wa­ne­go przez nas od bar­dzo daw­na wyda­rze­nia z ogło­szo­nym bar­dzo póź­no (marzec 2024) ter­mi­nem Nocy Muze­ów, jeste­śmy zmu­sze­ni odwo­łać nasze wyda­rze­nie. W pier­wot­nie zare­zer­wo­wa­nym miej­scu zmie­ni­ły się zasa­dy naj­mu i nie uda­ło nam się zna­leźć odpo­wied­nie­go zastęp­stwa. W poro­zu­mie­niu z Autor­ką gry zde­cy­do­wa­li­śmy więc prze­su­nąć wyda­rze­nie na 11…

  Czy­taj dalej