Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi na Pomo­rzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

Summer Week: 100% open

Piotr Milew­ski | 16 stycz­nia 2020 | Wie­ści

Uczest­ni­ku, uczest­nicz­ko zgłoś się! Wymyśl postać na grę głów­ną, popro­wadź larp, przy­jedź do nas… ale naj­pierw wypeł­nij for­mu­larz 🙂 Black­Box Sum­mer Week w 100% otwar­ty! 🙂

Zdarzyło się w Greendale — współtworzenie postaci na Grę Główną Summer Week 2020

Piotr Milew­ski | 13 stycz­nia 2020 | Sum­mer Week

Postać na sabri­no­wy larp według Two­je­go pomy­słu? A dla­cze­go by nie? Wypeł­nij for­mu­larz współ­two­rze­nia posta­ci na larp “Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le”!

BB74 — Dzwon — wakaty

Piotr Milew­ski | 10 stycz­nia 2020 | Wie­ści

Andro­id, psy­cho­log, kapi­tan czy sta­ry pilot, pamię­ta­ją­cy cza­sy gdy przez kosmos pły­nę­ło się na sło­necz­nych żaglach? Wybierz postać dla sie­bie w lar­pie “Dzwon”.

Więcej wspólnopisania z pasją!

Piotr Milew­ski | 27 grud­nia 2019 | Wie­ści

Chcesz z nami pisać lar­py? Zapra­sza­my na spo­tka­nia lar­po­pi­sar­skie w gdyń­skiej Biblio­te­ce z Pasją!

Powiew lata pod choinką — gry na BlackBox Summer Week 2020 vol.1

Piotr Milew­ski | 24 grud­nia 2019 | Wie­ści

Kil­ka dni temu obie­ca­li­śmy Wam pre­zent pod cho­in­kę. Nawet nie wie­cie, jak wie­le kosz­to­wa­ło nas utrzy­ma­nie wszyst­kie­go w tajem­ni­cy! Ale obie­ca­li­śmy sobie: do Gwiazd­ki niko­mu ani sło­wa! Do Gwiazd­ki, czy­li…
Przewiń do góry