Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  21 sierp­nia 2022

Wieści

Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2021

Piotr Milew­ski | 3 kwiet­nia 2022 | Wie­ści

Black­Box Sum­mer Week 2022 — zapra­sza­my na let­ni festi­wal larpowania! 🙂

Punkon 2022 — naleśnikowo-larpowy konwent online

Piotr Milew­ski | 25 mar­ca 2022 | Wie­ści

Black­Box zawsze lubił bywa­nie na kon­wen­tach i festi­wa­lach fan­ta­sty­ki. W ubie­głym roku musie­li­śmy polu­bić to w wer­sji onli­ne. Na szczę­ście przy­pa­dło nam to do gustu. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy wró­cić do wirtualnych…

Konline 2022 — avangardowy konwent online

Piotr Milew­ski | 2 mar­ca 2022 | Wie­ści

Zostań astro­no­mem i skon­tak­tuj się z Obcy­mi na lar­pie “Wia­do­mość”… Albo po pro­stu wpad­nij na kon­went onli­ne “Kon­li­ne”!

BB100 ‑Bilety na larp “Morderstwo w Rosehill”

Piotr Milew­ski | 14 lute­go 2022 | Wie­ści

Kocha­ni, zgod­nie z naszą wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, dziś uru­cha­mia­my sprze­daż bile­tów na larp o Mor­der­stwo Rose­hill, któ­ry odbę­dzie się pod­czas nasze­go set­ne­go spo­tka­nia 19 lute­go. Poni­żej znaj­dzie­cie pro­ce­du­rę przy­dzia­łu waka­tów na…

Golden Cobra 2021

Piotr Milew­ski | 24 listo­pa­da 2021 | Wie­ści

Gol­den Cobra 2021! Wpa­daj w nie­dzie­lę, mamy już bilety! 🙂
Przewiń do góry