BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Summer Week 2024 — Klejnotowy System Zapisów na Gry v.24

  Summer Week 2024 — Klejnotowy System Zapisów na Gry v.24

  |

  |

  Usza­no­wan­ko Kon­wen­to­wi­cze! Sum­mer Week 2024 już za mie­siąc i tro­chę, więc chcie­li­by­śmy przed­sta­wić Wam aktu­al­ną wer­sję, wpro­wa­dzo­ne­go trzy lata temu sys­te­mu zapi­sów na tego­rocz­ne punk­ty pro­gra­mu. Cie­szy­my się, że więk­szo­ści z Was się podo­ba, ale nie ist­nie­je rzecz, któ­rej nie da się udo­sko­na­lić. W tym roku zde­cy­do­wa­li­śmy się na wpro­wa­dze­nie drob­nych korekt. Jed­no­cze­śnie, mając na względzie…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2024 — Party, Party!

  Summer Week 2024 — Party, Party!

  |

  |

  Nie samy­mi lar­pa­mi czło­wiek żyje! Po spek­ta­ku­lar­nym suk­ce­sie spo­tka­nia ame­ry­kań­skich bogów rok temu powra­ca­my z pomy­słem impre­zy tema­tycz­nej. Poja­wił się jed­nak pewien nie­prze­wi­dzia­ny pro­blem… Dwa pomy­sły na dwie impre­zy. Któ­ry lep­szy? Któ­ry wybrać? Tyle pytań, tyle wąt­pli­wo­ści! Na szczę­ście jeste­śmy doświad­czo­ną eki­pą, któ­ra zawsze potra­fi zna­leźć opty­mal­ne roz­wią­za­nie. Sko­ro festi­wal jest o dzień dłuż­szy i…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2024 – 100% programu

  Summer Week 2024 – 100% programu

  |

  |

  ,

  Mamy to! Zgod­nie z obiet­ni­cą, od dziś na naszej stro­nie może­cie przej­rzeć wszyst­kie 46 festi­wa­lo­wych lar­pów. Tak róż­no­rod­nej i boga­tej kolek­cji nie mie­li­śmy jesz­cze nigdy przed­tem! Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się za to przede wszyst­kim każ­de­mu, kto zgło­sił chęć współ­two­rze­nia z nami pro­gra­mu Sum­mer Week 2024. Oto dzie­siąt­ka gier, któ­rą zde­cy­do­wa­li­śmy się zapre­zen­to­wać na samym koń­cu. Kate­go­ria: Import…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 2

  Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 2

  |

  |

  ,

  Do publi­ka­cji peł­nej wer­sji pro­gra­mu zosta­ło nam 5 dni, dla­te­go spie­szy­my z pre­zen­to­wa­niem kolej­nych gier. Dziś tyl­ko jed­na kate­go­ria, ale na pew­no bar­dzo wycze­ki­wa­na. Wszy­scy chęt­nie kocha­my zna­ne i lubia­ne sce­na­riu­sze, ale gra­nie w nowo­ści mają swój wyjąt­ko­wy urok… Kate­go­ria: Pre­mie­ry Czy to wszyst­kie tego­rocz­ne pre­mie­ry? Otóż nie! W zana­drzu mamy jesz­cze jed­ną nie­spo­dzian­kę: nowy larp…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 1

  Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 1

  |

  |

  Zamknę­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń Waszych pro­po­zy­cji punk­tów pro­gra­mu… I czas się nimi podzie­lić! Zanim opu­bli­ku­je­my pełen har­mo­no­gram Festi­wa­lu (w tej chwi­li skła­da­my go w sen­sow­ną całość, a potem cze­ka­ją nas jesz­cze nego­cja­cje z Pro­wa­dzą­cy­mi), już od dziś zaczy­na­my publi­ka­cję kolej­nych lar­pów. Zaczy­naj­my! Kate­go­ria: Best of Black­Box 3City Nasze i wasze ulu­bio­ne gry, na któ­re zawsze jest…

  Czy­taj dalej