Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

Już tyl­ko do jutra moż­na zgła­szać lar­po­we punk­ty pro­gra­mu na Pasja Mini­con 2022! Mini­con to dar­mo­wy kon­went fan­ta­stycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Biblio­te­kę z Pasją i gru­pę ini­cja­tyw­ną Ratel Squ­ad 4–5 listopada…

BB104 — bilety na larp i warsztaty

Piotr Milew­ski | 15 wrze­śnia 2022 | Wie­ści

Chcesz wpaść na week­end otwar­cia? Wziąć udział w dar­mo­wych warsz­ta­tach i prze­nieść się do świa­ta Har­re­go Poote­ra? Łapaj bilet!

Hatstall Homecoming 2022 — kostiumy

Piotr Milew­ski | 13 wrze­śnia 2022 | Wie­ści

Jak się ubrać na larp w świe­cie Har­re­go Pot­te­ra? Co zarzu­cić na ple­cy przed uda­niem się peron 9i3/4? Podpowiadamy!

Otwieramy sezon 9!

Piotr Milew­ski | 7 wrze­śnia 2022 | Wie­ści

Otwie­ra­my sezon 9! Dołącz do nas na warsz­ta­ty i har­ro-pot­te­ro­wy larp w magicz­nych murach gdań­skie­go Ratu­sza Staromiejskiego!

Summer Week 2022 — Klejnotowy System Zapisów na Gry v.22

Piotr Milew­ski | 16 sierp­nia 2022 | Sum­mer Week, Wie­ści

Sum­mer Week 2022 — ulep­szo­ny, klej­no­to­wy sys­tem zapi­sów na larpy.
Przewiń do góry