Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  21 sierp­nia 2022

Wieści

Summer Week 2022 – Fotki z festiwalu

Piotr Milew­ski | 5 sierp­nia 2022 | Sum­mer Week, Wie­ści

Maciej Mar­giel­ski ofi­cjal­nym foto­gra­fem Sum­mer Week 2022 🙂

Summer Week 2022 — Kostiumy na larpy

Piotr Milew­ski | 2 sierp­nia 2022 | Sum­mer Week, Wie­ści

Jak się ubrać na larp w tym roku? Jest morze moż­li­wo­ści, ale jeśli ten larp odby­wa się w ramach festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week, przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie Pin­te­re­sty z modo­wy­mi inspiracjami.…

Summer Week 2022 — jak się przygotować? Jedzenie, spanie, dojeżdżanie.

Co jeść? Jak Doje­chać? Jak przy­go­to­wać śpiul­ko­lot? Wszyst­kie odpo­wie­dzi w jed­nym wpisie 🙂

Summer Week 2022: Zwierzaki

Piotr Milew­ski | 25 lip­ca 2022 | Sum­mer Week

Dro­dzy Konwentowicze_ki! Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do “godzi­ny zero” czy­li star­tu nasze­go wyda­rze­nia. Został już nie­ca­ły mie­siąc! Jako skład orgow­ski uwi­ja­my się jak mrów­ki aby zapew­nić wam jak naj­lep­szą zabawę.…

Summer Week 2022: Program Festiwalu

Piotr Milew­ski | 22 czerw­ca 2022 | Sum­mer Week, Wie­ści

Pro­gram festi­wa­lu Sum­mer Week 2022! Pre­mie­ry, nagra­dza­ne sce­na­riu­sza, ever­gre­eny oraz spraw­dzo­ne impor­ty z zagranicy!
Przewiń do góry