Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

Summer Week 2022 — Obejrzyj zdjęcia!

Piotr Milew­ski | 21 paź­dzier­ni­ka 2022 | Sum­mer Week

Fot­ki z Sum­mer Week 2022! Ogla­daj­cie, komen­tuj­cie, wspo­mi­naj­cie i wymie­niaj­cie profilówki!

BB106 — bilety na larp

Piotr Milew­ski | 21 paź­dzier­ni­ka 2022 | Wie­ści

Chcesz wziąć udział w 106 Black­Bo­xie? Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miej­sce na lar­pie “Powód by żyć”. Obo­wią­zu­je pro­mo­cja “Weź przy­ja­cie­la, weź przyjaciółkę!”

BB105 — bilety na larp

Piotr Milew­ski | 5 paź­dzier­ni­ka 2022 | Wie­ści

Chcesz wziąć udział w lar­pie Pierw­sza Noc Bez Gusta­wa? Nic prost­sze­go! Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miej­sce! Łapaj bilet!

Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

Już tyl­ko do jutra moż­na zgła­szać lar­po­we punk­ty pro­gra­mu na Pasja Mini­con 2022! Mini­con to dar­mo­wy kon­went fan­ta­stycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Biblio­te­kę z Pasją i gru­pę ini­cja­tyw­ną Ratel Squ­ad 4–5 listopada…

BB104 — bilety na larp i warsztaty

Piotr Milew­ski | 15 wrze­śnia 2022 | Wie­ści

Chcesz wpaść na week­end otwar­cia? Wziąć udział w dar­mo­wych warsz­ta­tach i prze­nieść się do świa­ta Har­re­go Poote­ra? Łapaj bilet!
Przewiń do góry