Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi na Pomo­rzu.

Nadchodzące wydarzenia

  23 sierp­nia 2020

Wieści

Zawieszamy Sezon 6

Piotr Milew­ski | 12 mar­ca 2020 | Bez kate­go­rii

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my o zawie­sze­niu wyda­rzeń do koń­ca Sezo­nu 6. Dowiedz się wię­cej.

BB78 — Szpony Zachodzącego Słońca- wakaty, bilety, stroje

Piotr Milew­ski | 2 mar­ca 2020 | Wie­ści

Alt­sorf zaata­ko­wa­ny! Alt­dorf może nie prze­trwać oblę­że­nia! Zapra­sza­my do tawa­er­ny “Wscho­dzą­cy Księ­życ” bo pomy­śleć o czymś innym! Wybierz wakat, szy­kuj stój!

Zdarzyło się w Greendale — Dokument Projektowy

Piotr Milew­ski | 25 lute­go 2020 | Sum­mer Week

Oto jest! Doku­ment pro­jek­to­wy gry “Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le”! Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

Otwarte spotkania: nowe terminy

Piotr Milew­ski | 24 lute­go 2020 | Wie­ści

Spo­tkaj­my się! Przyjdź na Otwar­te Spo­tka­nie Orgow­skie by mieć wpływ na Black­Box i/lub zare­zer­wuj dzień na wspól­ne pisa­nie lar­pów!

Zdarzyło się w Greendale — nowe terminy

Piotr Milew­ski | 14 lute­go 2020 | Sum­mer Week

Dla wszyst­kich zako­cha­nych spóź­nial­skich! Jest Nowy ter­min zgło­szeń swo­ich pomy­słów na posta­cie na larp “Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le”! 🙂
Przewiń do góry