Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  21 sierp­nia 2022

Wieści

Summer Week 2022: Program Festiwalu

Piotr Milew­ski | 22 czerw­ca 2022 | Sum­mer Week, Wie­ści

Pro­gram festi­wa­lu Sum­mer Week 2022! Pre­mie­ry, nagra­dza­ne sce­na­riu­sza, ever­gre­eny oraz spraw­dzo­ne impor­ty z zagranicy!

Summer Week 2022 — Dzień dziecka

Piotr Milew­ski | 1 czerw­ca 2022 | Sum­mer Week, Wie­ści

Lar­po­wy dzień dziec­ka, czy 8 nowych gier w pro­gra­mie Black­Box Sum­mer Week 2022!

Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2021

Piotr Milew­ski | 3 kwiet­nia 2022 | Wie­ści

Black­Box Sum­mer Week 2022 — zapra­sza­my na let­ni festi­wal larpowania! 🙂

Punkon 2022 — naleśnikowo-larpowy konwent online

Piotr Milew­ski | 25 mar­ca 2022 | Wie­ści

Black­Box zawsze lubił bywa­nie na kon­wen­tach i festi­wa­lach fan­ta­sty­ki. W ubie­głym roku musie­li­śmy polu­bić to w wer­sji onli­ne. Na szczę­ście przy­pa­dło nam to do gustu. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy wró­cić do wirtualnych…

Konline 2022 — avangardowy konwent online

Piotr Milew­ski | 2 mar­ca 2022 | Wie­ści

Zostań astro­no­mem i skon­tak­tuj się z Obcy­mi na lar­pie “Wia­do­mość”… Albo po pro­stu wpad­nij na kon­went onli­ne “Kon­li­ne”!
Przewiń do góry