Black­Box 3City to spotka­nia z larpa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  23 sierp­nia 2020

Wieści

Covid 19 — status Festiwalu na maj 2020

Piotr Milews­ki | 29 maja 2020 | Sum­mer Week

Kon­went w cza­sie zarazy — sta­tus imprezy na maj 2020. The game is still on!

Zdarzyło się w Greendale — wakaty

Chcesz wziąć udzi­ał w naszej grze? To świet­nie! Oto lista postaci, w które możesz wcielić się pod­czas larpu Zdarzyło się w Green­dale Na podlinkowanej powyżej stron­ie gry, na samym dole,…

Pandemia COVID-19 a organizacja BlackBox Summer Week

Najbliższy let­ni sezon lar­powy nie zapowia­da się kolorowo. W tej chwili (czyli na początku maja 2020) odwołano więk­szość imprez czer­w­cowych i lip­cowych. Sum­mer Week zaplanowany jest na końcówkę sierp­nia -…

BlackBox Summer Week 2020 — Program Festiwalu

Piotr Milews­ki | 17 kwiet­nia 2020 | Wieś­ci

Kochani! W pier­wszych słowach tej wiado­moś­ci wypa­da nam napisać: nie wiemy jak potoczą się sprawy. Nie wiemy, jak będzie wyglą­dał przyszły tydzień, najbliższy maj, tegoroczne lato. Sytu­ac­ja związana z pan­demią…

Zawieszamy Sezon 6

Piotr Milews­ki | 12 mar­ca 2020 | Bez kat­e­gorii

Z przykroś­cią infor­mu­je­my o zaw­iesze­niu wydarzeń do koń­ca Sezonu 6. Dowiedz się więcej.
Przewiń do góry