Strona główna » Wieści ze świata

SPOT 2019 — relacja

Na początku kwiet­nia wzięliśmy udzi­ał w week­endowym kon­wen­cie lar­powym SPOT. Wybral­iśmy się nad przy­widzkie jezioro by polar­pować u naszych trójmiejs­kich sąsi­adów – Klubu Fan­tasty­ki Zardzewiały Topór. Poczy­taj jak było!

4 larpowa ucieczka — program

Na lar­powej sce­nie jest jed­no małe wydarze­nie, skierowane spec­jal­nie dla twór­ców gier. To Hard­kon Larpers’ Retreat — tygod­niowy wypad do lasu, gdzie od 4 lat, w pier­wszy tydzień wrześ­nia moż­na przy­jechać, by dzielić się wiedzą i prze­nieść pomysły na nowe larpy z głowy na papi­er. To pod­czas ucieczek pow­stały takie gry jak prezen­towane na naszej …

4 lar­powa uciecz­ka — pro­gram Read More »

BB3C na Polconie 2018

Jak co roku, Black­Box 3City zamknął swo­je pod­wo­je na lato. Nie znaczy to byna­jm­niej, że przestal­iśmy grać i prowadz­ić larpy; już za tydzień (12–15 lip­ca) pojaw­imy się na kon­wen­cie fan­tasty­ki Pol­con w Toruniu by zaprezen­tować dwa larpy, które goś­ciły na naszej sce­nie. Będą to gry: ELEKTRYCZNE OWCE Bart­ka Zioło oraz SZKLANY SUFIT (org. GLASS CEILING) Nicholasa Mar­ti­na …

BB3C na Pol­conie 2018 Read More »

Przewiń do góry