Strona główna » Wieści ze świata

Wirtualna Wizyta na Grenselandet

Treść niusów na naszej stron­ie nigdy nie jest twor­zona w pier­wszej oso­bie. Wyjątkiem są relac­je z wydarzeń, w których bierze­my udzi­ał pod szyl­dem Black­Box 3City. Autorem poniższej jest Piotr “Kula” Milews­ki. Wiz­y­ta: mój larp Schrödingera Grense­landet — Oslo cham­ber larp fes­ti­val to impreza, na którą od zawsze chci­ałem się wybrać. Od 10 lat przed­staw­iciele nordyckiej …

Wirtu­al­na Wiz­y­ta na Grense­landet Read More »

SPOT 2019 — relacja

Na początku kwiet­nia wzięliśmy udzi­ał w week­endowym kon­wen­cie lar­powym SPOT. Wybral­iśmy się nad przy­widzkie jezioro by polar­pować u naszych trójmiejs­kich sąsi­adów – Klubu Fan­tasty­ki Zardzewiały Topór. Poczy­taj jak było!

4 larpowa ucieczka — program

Na lar­powej sce­nie jest jed­no małe wydarze­nie, skierowane spec­jal­nie dla twór­ców gier. To Hard­kon Larpers’ Retreat — tygod­niowy wypad do lasu, gdzie od 4 lat, w pier­wszy tydzień wrześ­nia moż­na przy­jechać, by dzielić się wiedzą i prze­nieść pomysły na nowe larpy z głowy na papi­er. To pod­czas ucieczek pow­stały takie gry jak prezen­towane na naszej …

4 lar­powa uciecz­ka — pro­gram Read More »

Przewiń do góry