Kategoria: Wieści ze świata

 • Plebiscyt Larpowe Laury 2023 i testy naszej reprezentacji.

  Plebiscyt Larpowe Laury 2023 i testy naszej reprezentacji.

  Larpowe Laury 2023: są jeszcze miejsca na finałowe gry! Wybierz się w najbliższy weekend do Warszawy!

 • Arycon 2023 — nowy festiwal larpowy

  Arycon 2023 — nowy festiwal larpowy

  Lar­py w dużej ilo­ści, w róż­nych tema­ty­kach i róż­nych loka­cjach roz­miesz­czo­nych na tere­nie zre­kon­stru­owa­ne­go gro­du. Obfi­tość jedze­nia w śre­dnio­wiecz­nym kli­ma­cie, któ­re moż­na zaku­pić na miej­scu. Oprócz tego licz­ne kra­my ze szpe­jem lar­po­wym i inny­mi kli­ma­tycz­ny­mi arte­fak­ta­mi. Gdzie zapo­wia­da się taki dobry week­end? W gro­dzie rycer­skim w Raci­bo­rzu, gdzie star­tu­je pierw­sza edy­cja nowej impre­zy lar­po­wej pod nazwą …

 • Sezon 9 — nowe wydarzenia

  Sezon 9 — nowe wydarzenia

  II połowa sezonu 9! Dowiedz się, co larpowego dzieje się wiosną! 🙂

 • Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

  Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

  Już tyl­ko do jutra moż­na zgła­szać lar­po­we punk­ty pro­gra­mu na Pasja Mini­con 2022! Mini­con to dar­mo­wy kon­went fan­ta­stycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Biblio­te­kę z Pasją i gru­pę ini­cja­tyw­ną Ratel Squ­ad 4–5 listo­pa­da w Gdy­ni. Rów­nież w tym roku na wyda­rze­niu spo­tka­cie Black­Box 3City. Na razie zgło­si­li­śmy na razie 3 lar­py z kate­go­rii “zna­ne i lubia­ne”, ale to…

 • BlackBox na Punkonie!

  BlackBox na Punkonie!

  Czym jest Pun­kon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­to­rzy i organizatorki… “Pun­kon to cie­plut­ki jak nale­śnicz­ki kon­went lar­po­wo-rpgo­wy, gdzie zasma­ku­jesz słod­kiej niczym syrop klo­no­wy zaba­wy. Na patel­ni będzie wie­le inte­re­su­ją­cych pre­lek­cji, gier, lar­pów onli­ne, rpgów.Zapra­sza­my wszyst­kich do kon­sump­cji nasze­go lek­ko­straw­ne­go wyda­rze­nia, gdzie każ­dy zado­wo­li swo­je pod­nie­bie­nie. Będzie­cie mogli zupeł­nie za darmo: dowie­dzieć się wię­cej na temat…