Strona główna » Wieści ze świata

BlackBox na Punkonie!

Czym jest Pun­kon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki… “Pun­kon to cie­plut­ki jak nale­śnicz­ki kon­went lar­po­­wo-rpgo­­wy, gdzie zasma­ku­jesz słod­kiej niczym syrop klo­no­wy zaba­wy. Na patel­ni będzie wie­le inte­re­su­ją­cych pre­lek­cji, gier, lar­pów onli­ne, rpgów.Zapra­sza­my wszyst­kich do kon­sump­cji nasze­go lek­ko­straw­ne­go wyda­rze­nia, gdzie każ­dy zado­wo­li swo­je pod­nie­bie­nie. Będzie­cie mogli zupeł­nie za dar­mo: dowie­dzieć się wię­cej na temat …

Black­Box na Pun­ko­nie! Read More »

Wirtualna Wizyta na Grenselandet

Treść niu­sów na naszej stro­nie nigdy nie jest two­rzo­na w pierw­szej oso­bie. Wyjąt­kiem są rela­cje z wyda­rzeń, w któ­rych bie­rze­my udział pod szyl­dem Black­Box 3City. Auto­rem poniż­szej jest Piotr “Kula” Milew­ski. Wizy­ta: mój larp Schrödin­ge­ra Gren­se­lan­det — Oslo cham­ber larp festi­val to impre­za, na któ­rą od zawsze chcia­łem się wybrać. Od 10 lat przed­sta­wi­cie­le nordyckiej …

Wir­tu­al­na Wizy­ta na Gren­se­lan­det Read More »

BB3C na Pyrkonie 2019

Wio­sen­na wypra­wa na Pyr­kon! Pod­czas festi­wa­lu fan­ta­sty­ki Pyr­kon 2019 popro­wa­dzi­my dla Was dwa lar­py i dwie pre­lek­cje z cyklu “Zacznij lar­po­wać!”. Do zoba­cze­nia na miejscu! 🙂

SPOT 2019 — relacja

Na począt­ku kwiet­nia wzię­li­śmy udział w week­en­do­wym kon­wen­cie lar­po­wym SPOT. Wybra­li­śmy się nad przy­widz­kie jezio­ro by polar­po­wać u naszych trój­miej­skich sąsia­dów – Klu­bu Fan­ta­sty­ki Zardze­wia­ły Topór. Poczy­taj jak było!

Przewiń do góry