Kategoria: Wieści ze świata

 • Jedziemy na LUFĘ 2024!

  Jedziemy na LUFĘ 2024!

  Dziś startuje LUFA, czyli Larpowy Unikalny Festiwal Aktorski! Z kim się widzimy?

 • Krak-On 2023. Relacja.

  Krak-On 2023. Relacja.

  Na larpowej scenie zadebiutował nowy festiwal larpów kameralnych - Krak-On. Byliśmy, graliśmy, podsumowujemy!

 • Ksenia Golińska laureatką konkursu larpowego Carbon 2023!

  Ksenia Golińska laureatką konkursu larpowego Carbon 2023!

  Łamią­ca wia­do­mość! Zna­na twór­czy­ni z Pomo­rza, Kse­nia Goliń­ska, wygra­ła kon­kurs lar­po­wy Car­bon 2023! #Liczba_Larpowych_statuetek_Nad_Morze_Zwiększa_Się 🙂 GRATULUJEMY! Oprócz play­te­stu zwy­cię­skie­go sce­na­riu­sza Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki mie­li­ście oka­zję grać u Kse­ni w larp Seishi No Sekai, któ­ry napi­sa­ła razem z Igna­cy­mi Kitlow­skim. Pro­wa­dzi­my inten­syw­ne roz­mo­wy z lau­re­at­ką, aby car­bo­no­wo-jesien­ny larp odby­ła się…

 • Plebiscyt Larpowe Laury 2023 i testy naszej reprezentacji.

  Plebiscyt Larpowe Laury 2023 i testy naszej reprezentacji.

  Larpowe Laury 2023: są jeszcze miejsca na finałowe gry! Wybierz się w najbliższy weekend do Warszawy!

 • Arycon 2023 — nowy festiwal larpowy

  Arycon 2023 — nowy festiwal larpowy

  Lar­py w dużej ilo­ści, w róż­nych tema­ty­kach i róż­nych loka­cjach roz­miesz­czo­nych na tere­nie zre­kon­stru­owa­ne­go gro­du. Obfi­tość jedze­nia w śre­dnio­wiecz­nym kli­ma­cie, któ­re moż­na zaku­pić na miej­scu. Oprócz tego licz­ne kra­my ze szpe­jem lar­po­wym i inny­mi kli­ma­tycz­ny­mi arte­fak­ta­mi. Gdzie zapo­wia­da się taki dobry week­end? W gro­dzie rycer­skim w Raci­bo­rzu, gdzie star­tu­je pierw­sza edy­cja nowej impre­zy lar­po­wej pod nazwą …