4 larpowa ucieczka — program

Na lar­powej sce­nie jest jed­no małe wydarze­nie, skierowane spec­jal­nie dla twór­ców gier. To Hard­kon Larpers’ Retreat — tygod­niowy wypad do lasu, gdzie od 4 lat, w pier­wszy tydzień wrześ­nia moż­na przy­jechać, by dzielić się wiedzą i prze­nieść pomysły na nowe larpy z głowy na papi­er. To pod­czas ucieczek pow­stały takie gry jak prezen­towane na naszej …

4 lar­powa uciecz­ka — pro­gram Read More »

BB3C na Polconie 2018

Jak co roku, Black­Box 3City zamknął swo­je pod­wo­je na lato. Nie znaczy to byna­jm­niej, że przestal­iśmy grać i prowadz­ić larpy; już za tydzień (12–15 lip­ca) pojaw­imy się na kon­wen­cie fan­tasty­ki Pol­con w Toruniu by zaprezen­tować dwa larpy, które goś­ciły na naszej sce­nie. Będą to gry: ELEKTRYCZNE OWCE Bart­ka Zioło oraz SZKLANY SUFIT (org. GLASS CEILING) Nicholasa Mar­ti­na Jeśli ominęliście …

BB3C na Pol­conie 2018 Read More »

Zaproszenie na wiosenną apokalipsę

Akty­w­na lar­powa wios­na na Pomorzu trwa w najlep­sze! Właśnie zakończył się SPOT, a za niecały miesiąc (kil­ka dni po ofic­jal­nym zakończe­niu IV sezonu naszej dzi­ałal­noś­ci) na Przys­tanku Alas­ka odbędzie się larp D8 — przez niek­tórych uważany za najlep­szą grę, w jaką grali w ubiegłym roku. My również zal­icza­my się do tej grupy. Baw­iliśmy się świetnie …

Zaprosze­nie na wiosen­ną apokalip­sę Read More »

Baner reklamowy SPOT 2017

SPOT 2017 larpowanie na północy

SPOT 2017 to już ósma edy­c­ja kon­wen­tu SPOT-kanie z larpa­mi. Ten niewiel­ki kon­went sku­pia się na grach fab­u­larnych w tym na larpach. Gdzie i kiedy Tegoroczny SPOT, zgod­nie z życzeni­a­mi uczest­ników, odbędzie się w dni­ach 19–21 maja 2017 r. (tj. trze­ci week­end maja) na tere­nie gim­nazjum w Ban­inie, przy uli­cy Lot­niczej 15. Dojechać na miejsce moż­na np. …

SPOT 2017 lar­powanie na półno­cy Read More »

DreamHaven 2017: już dziś ruszają zapisy

Trze­ci sezon Black­ox 3City jest w tej chwili w pełni… Ale część z was praw­dopodob­nie zaczęła już zas­tanaw­iać się, gdzie tego lata  będzie moż­na pograć w dobre larpy.  Mamy dla was propozy­cję. Jeśli nasze niedzielne wiec­zo­ry tylko pobudza­ły wasz apetyt, pro­ponu­je­my 9dniową ucztę: ucieczkę do kilkudziesię­ciu światów w trak­cie Fes­ti­walu Innowacji Lar­powych DreamHaven.  Pro­gram imprezy wyróżnia …

DreamHaven 2017: już dziś rusza­ją zapisy Read More »

Przewiń do góry