Kategoria: Wieści ze świata

 • Sezon 9 — nowe wydarzenia

  Sezon 9 — nowe wydarzenia

  II połowa sezonu 9! Dowiedz się, co larpowego dzieje się wiosną! 🙂

 • Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

  Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

  Już tyl­ko do jutra moż­na zgła­szać lar­po­we punk­ty pro­gra­mu na Pasja Mini­con 2022! Mini­con to dar­mo­wy kon­went fan­ta­stycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Biblio­te­kę z Pasją i gru­pę ini­cja­tyw­ną Ratel Squ­ad 4–5 listo­pa­da w Gdy­ni. Rów­nież w tym roku na wyda­rze­niu spo­tka­cie Black­Box 3City. Na razie zgło­si­li­śmy na razie 3 lar­py z kate­go­rii “zna­ne i lubia­ne”, ale to…

 • BlackBox na Punkonie!

  BlackBox na Punkonie!

  Czym jest Pun­kon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­to­rzy i organizatorki… “Pun­kon to cie­plut­ki jak nale­śnicz­ki kon­went lar­po­wo-rpgo­wy, gdzie zasma­ku­jesz słod­kiej niczym syrop klo­no­wy zaba­wy. Na patel­ni będzie wie­le inte­re­su­ją­cych pre­lek­cji, gier, lar­pów onli­ne, rpgów.Zapra­sza­my wszyst­kich do kon­sump­cji nasze­go lek­ko­straw­ne­go wyda­rze­nia, gdzie każ­dy zado­wo­li swo­je pod­nie­bie­nie. Będzie­cie mogli zupeł­nie za darmo: dowie­dzieć się wię­cej na temat…

 • Wirtualna Wizyta na Grenselandet

  Wirtualna Wizyta na Grenselandet

  Treść niu­sów na naszej stro­nie nigdy nie jest two­rzo­na w pierw­szej oso­bie. Wyjąt­kiem są rela­cje z wyda­rzeń, w któ­rych bie­rze­my udział pod szyl­dem Black­Box 3City. Auto­rem poniż­szej jest Piotr “Kula” Milewski. Wizyta: mój larp Schrödingera Gren­se­lan­det — Oslo cham­ber larp festi­val to impre­za, na któ­rą od zawsze chcia­łem się wybrać. Od 10 lat przed­sta­wi­cie­le nor­dyc­kiej…

 • BB3C na Pyrkonie 2019

  BB3C na Pyrkonie 2019

  Wiosenna wyprawa na Pyrkon! Podczas festiwalu fantastyki Pyrkon 2019 poprowadzimy dla Was dwa larpy i dwie prelekcje z cyklu "Zacznij larpować!". Do zobaczenia na miejscu! 🙂