BB3C na Polconie 2018

Jak co roku, Black­Box 3City zamknął swo­je pod­wo­je na lato. Nie znaczy to byna­jm­niej, że przestal­iśmy grać i prowadz­ić larpy; już za tydzień (12–15 lip­ca) pojaw­imy się na kon­wen­cie fan­tasty­ki Pol­con w Toruniu by zaprezen­tować dwa larpy, które goś­ciły na naszej sce­nie. Będą to gry: ELEKTRYCZNE OWCE Bart­ka Zioło oraz SZKLANY SUFIT (org. GLASS CEILING) Nicholasa Mar­ti­na Jeśli ominęliście …

BB3C na Pol­conie 2018 Read More »

Zaproszenie na wiosenną apokalipsę

Akty­w­na lar­powa wios­na na Pomorzu trwa w najlep­sze! Właśnie zakończył się SPOT, a za niecały miesiąc (kil­ka dni po ofic­jal­nym zakończe­niu IV sezonu naszej dzi­ałal­noś­ci) na Przys­tanku Alas­ka odbędzie się larp D8 — przez niek­tórych uważany za najlep­szą grę, w jaką grali w ubiegłym roku. My również zal­icza­my się do tej grupy. Baw­iliśmy się świetnie …

Zaprosze­nie na wiosen­ną apokalip­sę Read More »

Baner reklamowy SPOT 2017

SPOT 2017 larpowanie na północy

SPOT 2017 to już ósma edy­c­ja kon­wen­tu SPOT-kanie z larpa­mi. Ten niewiel­ki kon­went sku­pia się na grach fab­u­larnych w tym na larpach. Gdzie i kiedy Tegoroczny SPOT, zgod­nie z życzeni­a­mi uczest­ników, odbędzie się w dni­ach 19–21 maja 2017 r. (tj. trze­ci week­end maja) na tere­nie gim­nazjum w Ban­inie, przy uli­cy Lot­niczej 15. Dojechać na miejsce moż­na np. …

SPOT 2017 lar­powanie na półno­cy Read More »

DreamHaven 2017: już dziś ruszają zapisy

Trze­ci sezon Black­ox 3City jest w tej chwili w pełni… Ale część z was praw­dopodob­nie zaczęła już zas­tanaw­iać się, gdzie tego lata  będzie moż­na pograć w dobre larpy.  Mamy dla was propozy­cję. Jeśli nasze niedzielne wiec­zo­ry tylko pobudza­ły wasz apetyt, pro­ponu­je­my 9dniową ucztę: ucieczkę do kilkudziesię­ciu światów w trak­cie Fes­ti­walu Innowacji Lar­powych DreamHaven.  Pro­gram imprezy wyróżnia …

DreamHaven 2017: już dziś rusza­ją zapisy Read More »

„Mroczna Dolina – księga IV”

Każde mias­to ma drugie oblicze, nieza­uważalne dla nas, ale dostęp­ne na wyciąg­nię­cie ręki. Oblicze prze­siąknięte mag­ią, tajem­nicą, życiem. Ist­nieją ludzie nim zafas­cynowani. Bada­ją tajne zna­ki na murach, leg­endy miejskie, dzi­wne zdarzenia, których my nie dostrzegamy, dlat­ego że nie chce­my zauważyć tamtej strony, Drugiej Strony. Mrocz­na Dolina to larp osad­zony w cza­sach współczes­nych, roz­gry­wa­ją­cy się w przestrzeni miejskiej Wrzeszcza. Będzie to …

„Mrocz­na Dolina – księ­ga IV” Read More »

Przewiń do góry