Kategoria: Wieści ze świata

 • Wirtualna Wizyta na Grenselandet

  Wirtualna Wizyta na Grenselandet

  Treść niu­sów na naszej stro­nie nigdy nie jest two­rzo­na w pierw­szej oso­bie. Wyjąt­kiem są rela­cje z wyda­rzeń, w któ­rych bie­rze­my udział pod szyl­dem Black­Box 3City. Auto­rem poniż­szej jest Piotr “Kula” Milewski. Wizyta: mój larp Schrödingera Gren­se­lan­det — Oslo cham­ber larp festi­val to impre­za, na któ­rą od zawsze chcia­łem się wybrać. Od 10 lat przed­sta­wi­cie­le nor­dyc­kiej…

 • BB3C na Pyrkonie 2019

  BB3C na Pyrkonie 2019

  Wiosenna wyprawa na Pyrkon! Podczas festiwalu fantastyki Pyrkon 2019 poprowadzimy dla Was dwa larpy i dwie prelekcje z cyklu "Zacznij larpować!". Do zobaczenia na miejscu! 🙂

 • SPOT 2019 — relacja

  SPOT 2019 — relacja

  Na początku kwietnia wzięliśmy udział w weekendowym konwencie larpowym SPOT. Wybraliśmy się nad przywidzkie jezioro by polarpować u naszych trójmiejskich sąsiadów – Klubu Fantastyki Zardzewiały Topór. Poczytaj jak było!

 • Zapraszamy na SPOT 2019

  Zapraszamy na SPOT 2019

  Zaproszenie na larpową imprezę po sąsiedzku 🙂

 • 4 larpowa ucieczka — program

  4 larpowa ucieczka — program

  Na lar­po­wej sce­nie jest jed­no małe wyda­rze­nie, skie­ro­wa­ne spe­cjal­nie dla twór­ców gier. To Hard­kon Lar­pers’ Retre­at — tygo­dnio­wy wypad do lasu, gdzie od 4 lat, w pierw­szy tydzień wrze­śnia moż­na przy­je­chać, by dzie­lić się wie­dzą i prze­nieść pomy­sły na nowe lar­py z gło­wy na papier. To pod­czas ucie­czek powsta­ły takie gry jak pre­zen­to­wa­ne na naszej…