SPOT 2019 — relacja

Na począt­ku kwiet­nia wzię­li­śmy udział w week­en­do­wym kon­wen­cie lar­po­wym SPOT. Wybra­li­śmy się nad przy­widz­kie jezio­ro by polar­po­wać u naszych trój­miej­skich sąsia­dów – Klu­bu Fan­ta­sty­ki Zardze­wia­ły Topór. Poczy­taj jak było!

4 larpowa ucieczka — program

Na lar­po­wej sce­nie jest jed­no małe wyda­rze­nie, skie­ro­wa­ne spe­cjal­nie dla twór­ców gier. To Hard­kon Lar­pers’ Retre­at — tygo­dnio­wy wypad do lasu, gdzie od 4 lat, w pierw­szy tydzień wrze­śnia moż­na przy­je­chać, by dzie­lić się wie­dzą i prze­nieść pomy­sły na nowe lar­py z gło­wy na papier. To pod­czas ucie­czek powsta­ły takie gry jak pre­zen­to­wa­ne na naszej …

4 lar­po­wa uciecz­ka — pro­gram Read More »

BB3C na Polconie 2018

Jak co roku, Black­Box 3City zamknął swo­je podwo­je na lato. Nie zna­czy to bynaj­mniej, że prze­sta­li­śmy grać i pro­wa­dzić lar­py; już za tydzień (12–15 lip­ca) poja­wi­my się na kon­wen­cie fan­ta­sty­ki Polcon w Toru­niu by zapre­zen­to­wać dwa lar­py, któ­re gości­ły na naszej sce­nie. Będą to gry: ELEKTRYCZNE OWCE Bart­ka Zio­ło oraz SZKLANY SUFIT (org. GLASS CEILING) Nicho­la­sa Mar­ti­na Jeśli ominęliście …

BB3C na Polco­nie 2018 Read More »

Zaproszenie na wiosenną apokalipsę

Aktyw­na lar­po­wa wio­sna na Pomo­rzu trwa w naj­lep­sze! Wła­śnie zakoń­czył się SPOT, a za nie­ca­ły mie­siąc (kil­ka dni po ofi­cjal­nym zakoń­cze­niu IV sezo­nu naszej dzia­łal­no­ści) na Przy­stan­ku Ala­ska odbę­dzie się larp D8 — przez nie­któ­rych uwa­ża­ny za naj­lep­szą grę, w jaką gra­li w ubie­głym roku. My rów­nież zali­cza­my się do tej gru­py. Bawi­li­śmy się świetnie …

Zapro­sze­nie na wio­sen­ną apo­ka­lip­sę Read More »

Przewiń do góry