„Mroczna Dolina – księga IV”

Każde mias­to ma drugie oblicze, nieza­uważalne dla nas, ale dostęp­ne na wyciąg­nię­cie ręki. Oblicze prze­siąknięte mag­ią, tajem­nicą, życiem. Ist­nieją ludzie nim zafas­cynowani. Bada­ją tajne zna­ki na murach, leg­endy miejskie, dzi­wne zdarzenia, których my nie dostrzegamy, dlat­ego że nie chce­my zauważyć tamtej strony, Drugiej Strony. Mrocz­na Dolina to larp osad­zony w cza­sach współczes­nych, roz­gry­wa­ją­cy się w przestrzeni miejskiej Wrzeszcza. Będzie to …

„Mrocz­na Dolina – księ­ga IV” Read More »

Zwycięzcy Złotych Masek 2015

Społeczność lar­powa miała co świę­tować w ostat­ni week­end kwiet­nia. Na fes­ti­walu Pyrkon w Poz­na­niu odbyła się kole­j­na edy­c­ja konkur­su Złote Mas­ki, w nowej for­mule i z nowym skła­dem sędziowskim. Tym razem stat­uet­ki przyz­nano we wszys­t­kich kat­e­go­ri­ach, a powędrowały one do Lubli­na, Warsza­wy, Katow­ic, Byd­goszczy oraz (oczy­wiś­cie!) do Trójmi­as­ta. Poniżej prezen­tu­je­my listę wyróżnionych i zwycięzców. W …

Zwycięz­cy Zło­tych Masek 2015 Read More »

Larpowe konsultacje na Pyrkonie

Tegoroczny Pyrkon zapowia­da się coraz ciekaw­iej. Oprócz bloku lar­powego oraz kole­jnej edy­cji konkur­su Złote Mas­ki na fes­ti­walu odbędzie się pre­miera nowej inic­jaty­wy, nazwanej Lar­powym Coachingiem i będącej wspól­nym pro­jek­tem kilku różnych pol­s­kich grup lar­powych (Argos, Fun­re­al, Grimuar, Live­form i Wielos­fer). Masz pomysł na larpa? Nie możesz ruszyć z miejs­ca z orga­ni­za­cją kon­wen­tu? Nie wiesz, jak …

Lar­powe kon­sul­tac­je na Pyrkonie Read More »

Wakaty na larpa „Przebudzenie opowieści”

Nnie macie jeszcze planów na lato, a macie ochotę spędz­ić kil­ka dni lar­powo? Już kilka­krot­nie pole­cal­iśmy Wam Fes­ti­w­al Innowacji Lar­powych DreamHaven, który kon­tynu­u­je trady­cję kul­towego (acz zakońc­zonego zeszłego roku) kon­wen­tu lar­powego Hard­kon.  Wyróżnikiem Hard­konu były niebanalne „gry główne”, czyli najważniejsze larpy każdej z edy­cji. Niek­tóre z nich, jak Kosz­marne Gąszczu Kołysan­ki, odbiły się sze­rokim echem …

Wakaty na larpa „Prze­budze­nie opowieś­ci” Read More »

Nowy LubLarp i niespodzianka

Z przy­jem­noś­cią ogłasza­my, że już w tym miesiącu w Lublin­ie wys­tar­tu­je dru­gi cykl szkoleń LubLarp, przez­nac­zonych dla osób zarówno już zain­tere­sowanych larpa­mi, jak i chcą­cych postaw­ić w nich swo­je pier­wsze kro­ki. Szkole­nia odby­wa­ją się w formie week­endowych warsz­tatów rozdzielonych kilku­godzin­ną grą, prezen­tu­jącą omaw­iane na spotka­niu zagad­nienia. Prowad­zone są przez uznanych twór­ców i graczy z całej …

Nowy LubLarp i niespodzian­ka Read More »

Przewiń do góry