Zwycięzcy Złotych Masek 2015

Spo­łecz­ność lar­po­wa mia­ła co świę­to­wać w ostat­ni week­end kwiet­nia. Na festi­wa­lu Pyr­kon w Pozna­niu odby­ła się kolej­na edy­cja kon­kur­su Zło­te Maski, w nowej for­mu­le i z nowym skła­dem sędziow­skim. Tym razem sta­tu­et­ki przy­zna­no we wszyst­kich kate­go­riach, a powę­dro­wa­ły one do Lubli­na, War­sza­wy, Kato­wic, Byd­gosz­czy oraz (oczy­wi­ście!) do Trój­mia­sta. Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę wyróż­nio­nych i zwycięzców.

W kate­go­rii Naj­lep­szy Gracz”:

  • nomi­no­wa­ni: Anto­ni Woliń­ski, Karo­li­na Pię­koś, Kry­stian Podsiadło
  • zwy­cięż­czy­ni: Mar­ta Szmigiel

W kate­go­rii „Naj­lep­sza Reżyseria”:

  • nomi­no­wa­ni: Jakub Barań­ski (Bird­man), Anna Roga­la (Zło­ta Wydra)
  • zwy­cięz­cy: team w skła­dzie Mate­usz Zachciał, Tomasz Kwar­ciń­ski, Mariusz Kap­czyń­ski (Euta­na­zja)

W kate­go­rii „Naj­lep­szy Sce­na­riusz Print&Play”:

  • nomi­na­cja: team Kamil Bart­czak i Prze­my­sław Szym­czak (Larp o duchach)
  • zwy­cięż­czy­ni: Agniesz­ka Rogow­ska (Czas Oby­wa­te­la)

Grand Prix Naj­lep­szy Larp:

  • nomi­no­wa­ni: team Mate­usz Zachciał, Tomasz Kwar­ciń­ski, Mariusz Kap­czyń­ski (Euta­na­zja), Artur Woź­niak (Pro­jekt Gide­on)
  • zwy­cięz­ca: Jakub Barań­ski (Bird­man)

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych wiel­kich lar­po­wych sukcesów!


Opublikowano

w

przez

Tagi: